ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

  • Я.П. Іщенко Вінницький національний аграрний університет
  • А.Ю. Вишинська Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: молочне скотарство, управління витратами, функції управління, функції обліку, обєкти витрат, обєкти менеджменту, субєкти менеджменту

Анотація

У статті узагальнено визначення поняття «управління витратами» за економічними джерелами. Виявлено неспівпадіння трактувань науковцями зазначеного базового економічного поняття, що потребує подальших досліджень. Запропоновано авторське визначення поняття «управління витратами» як цілеспрямованого дієвого процесу, який включає в себе наявність значної кількості підсистем: поточне та перспективне планування, інформаційне забезпечення (оперативна інформація, інформація бухгалтерського обліку, управлінської та фінансової звітності, інша інформація), аналіз, прийняття управлінських рішень. Проаналізовано взаємозвязок функцій управління та функцій обліку, виокремлено сурядну управлінську функцію, яка відображає синергетичний вплив фінансового та управлінського обліку на прийняття управлінських рішень різного рівня. Встановлено відповідність обєктів обліку витрат обєктам та субєктам менеджменту в галузі молочного скотарства, що дозволить побудувати систему інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень.

Посилання

Давидович І. Є. Управління витратами: навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 320 с.

Голов С.Ф. Управлінський облік. Київ : Лібра, 2002. 704 с.

Мудра Т.М., Чернобай Л.І., Калиновська Н.Л. Діагностика процесу управління витратами на засадах функціонального підходу: теоретичні аспекти та практичне застосування. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». 2011. № 3 (23). С. 87–91.

Турило А.М., Кравчук Ю.Б., Турило А.А. Управління витратами підприємства: навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 120 с.

Ясінська А.І. Сутність управління витратами на вітчизняних підприємствах. Вісник Національного університету Львівська політехніка. 2007. № 14(594). С. 357–360.

Борисюк І.О., Семеняка Я.В. Формування системи управління витратами підприємства. Modern Economics. 2017. № 6 (2017). С. 15–23. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Borisyuk-I.-O.-Semenyaka-YA.-V..pdf (дата звернення: 10.11.2023).

Лазеба Є.С. Основні функції управління підприємством та їх взаємозвязок. Агросвіт. 2012. № 14. С. 81–85.

Нападовська Л.В. Базові принципи управлінського обліку. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 1. С. 173–181.

Костюченко В.М., Малиновська А.М., Мамонова А.В. Генезис управлінського обліку в умовах перманентних змін. Економіка і суспільство. 2018. № 8. С. 933–942.

Іванков В.М. Генезис управлінського обліку та перспективи його подальшого розвитку. Незалежний аудитор. 2017. № 20. С. 41–50.

Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2018. 534 с.

Фоміна О.В. Розвиток функцій управлінського обліку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 6. Ч. 3. С. 117–120.

Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник для вузів. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 520 с.

Крушельницька О.В. Управління витратами: навч. посібник. Житомир : Житомирський державний технологічний університет, 2010. 196 с.

Христенко Л.М. Побудова системи управління витратами промислового підприємства. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2011. № 3(157). С. 247–253.

Остапенко Т.М. Економічна сутність управління витратами. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2013. № 2. С. 85–91.

Davydovych I. Ye. (2008) Upravlinnia vytratamy [Cost management]: navch. posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 320 p. (in Ukrainian)

Holov S. F. (2002) Upravlins'kyj oblik [Managerial Accounting]. Kyiv: Libra, 704 p. (in Ukrainian)

Mudra T. M., Chernobai L. I. and Kalynovska N. L. (2011) Diahnostyka protsesu upravlinnia vytratamy na zasadakh funktsionalnoho pidkhodu: teoretychni aspekty ta praktychne zastosuvannia [Diagnostics of cost management process on the basis of a functional approach: theoretical aspects and practical application]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nie/2011_3/087-091.pdf (accessed November 10, 2023).

Turylo A. M., Kravchuk Yu. B. and Turylo A. A. (2006) Upravlinnia vytratamy pidpryiemstva [Management costs of the enterprise]. Kyiv: Tutorial tsentr navchalnoi literatury, 120 p. (in Ukrainian)

Yasinska A. I. (2007) Sutnist upravlinnia vytratamy na vitchyznianykh pidpryiemctvakh [The essence of cost management at domestic enterprises]. Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika». Seriia «Ekonomika», no. 594, 358 p. (in Ukrainian)

Borysiuk I. O., Semeniaka Ya. V. (2017) Formuvannia systemy upravlinnia vytratamy pidpryiemstva. Modern Economics, no. 6 (2017), pp. 15–23. Available at: https://chmnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/07/Borisyuk-I.-O.-Semenyaka-YA.-V.pdf (accessed November 10, 2023).

Lazeba E. S. (2012) Osnovni funktsiyi upravlinnya pidpryyemstvom ta yikh vzayemozvyazok [Main functions of enterprise management and their interrelation]. Ahrosvit, no.14, pp 81–85. (in Ukrainian)

Napadovsjka L. V. (2013) Bazovi pryncypy upravlinsjkogho obliku [Basic principles of managerial accounting]. Current problems of the economy, no. 1, pp. 173–181. (in Ukrainian)

Kostiuchenko V. M., Malynovska A. M., Mamonova A. V. (2018) Henezys upravlinskoho obliku v umovakh permanentnykh zmin [Genesis of management accounting in the conditions of permanent changes]. Economy and society, vol. 18, pp. 933–942. (in Ukrainian)

Ivankov V. M. (2017) Henezys upravlinskoho obliku ta perspektyvy yoho podalshoho rozvytku [The genesis of management accounting and prospects for its further development]. Nezalezhnyy audytor, no. 20 (II), pp. 41–50. (in Ukrainian)

Gholov S. F. (2018) Upravlinsjkyj oblik [Managerial accounting]. Kyiv: The Center for Educational Literature, 534 p. (in Ukrainian)

Fomina O. V. (2016) Rozvytok funktsii upravlinskoho obliku. [Development of management accounting functions]. Scientific Bulletin Uzhhorod National University, vol. 6, part 3, pp. 117–120. (in Ukrainian)

Napadovska L. V. (2004) Upravlinskyj oblik [Еnterprise еconomics]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 520 p. (in Ukrainian)

Krushelnytska O. V. (2010) Improvement of cost management systems at enterprises. Visnyk ZhDTU, no. 1, pp. 125–129. (in Ukrainian)

Khrystenko L. M. (2011) Construction of a system for managing the expenses of an industrial enterprise. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, no. 3 (157), pp. 247–253. (in Ukrainian)

Ostapenko Ya. O. (2008) Accounting for produc$ tion costs and production costs of the food industry as part of the reformed accounting. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, vol. 245, pp. 926–932. (in Ukrainian)

Опубліковано
2023-12-20
Як цитувати
Іщенко, Я., & Вишинська, А. (2023). ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА. Управління змінами та інновації, (8), 11-16. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-8-2