РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

Ключові слова: організаційні зміни, управління змінами, ризик, ризик-орієнтований підхід

Анотація

Відповідно до поставленої мети, в статті обгрунтована необхідність використання ризик-орієнтованого підходу в процесі управління організаційними змінами. Проведений в роботі аналіз наукових доробок вітчизняних та закордонних науковців дозволив визначити сенс понять «організаційні зміни» й «управління змінами»; виокремити основні види організаційних змін та причини (ризики) невдалого впровадження змін; дати визначення ризик-орієнтованого підходу в управлінні змінами, розглянути його основні особливості й стандартну структуру для планування та зменшення ризиків в рамках цього підходу. Результатом роботи є висновок, що для того, щоб бути стійкими та рухатися до антикрихкості, організаціям необхідно відмовитися від традиційного підходу до керування організаційними системами й, відповідно до сучасної теорії антикрихкості та ризик-орієнтованого підходу, замість того, щоб мінімізувати ризик, протистоячи змінам, самим змінюватися так часто, щоб система та її підсистеми змушені були робити свої речі стійкими.

Посилання

Sirkin H.L., Keenan P., and Jackson A. The Hard Side of Change Management. 2005. URL: https://hbr.org/2005/10/the-hard-side-of-change-management

Farha R., DeBrusk C. and Tugores A. Managing change risk. Overcoming the silent risk that hinders growth. 2021. URL: https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2021/may/managing-change-risk.html

Kambil A. Managing the Execution Risks of Change Initiatives. Risk & compliance journal. URL: https://deloitte.wsj.com/articles/managing-the-execution-risks-of-change-initiatives-1483678935

Change initiatives: Managing the Wheel of Woe execution risks. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/3562_Executive-transitions_Change-initiatives/DUP_ExecTransitions_Change-initiatives-Managing-wheel-of-woe.pdf

Нечаєва І.А., Панкова А.Ю. Управління ризиками організаційних змін. Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 92–94.

Дюгованець О., Довба І. Роль ризик-менеджменту в системі корпоративного управління. URL: http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/2078-1431.2019.2%2823%29.147-163/184269

MacLennan M. Risk in Change – understanding how business improvements in one area can negatively impact other areas. 2020. URL: https://www.linkedin.com/pulse/risk-change-understanding-how-business-improvements-one-maclennan

Banasiewicz A.D. Managing the Risk of Planned Organizational Change. URL: https://online.merrimack.edu/wp-content/uploads/2019/03/Managing-the-Risk-of-Organizational-Change.pdf

Kozák T. Risk Responsiveness Based Organizational Change Management. European Journal of Economics and Business Studies. 2018. Vol. 4 No. 2. URL: https://revistia.com/files/articles/ejes_v4_i2_18/Kozak.pdf

Петрова І. Ризик-орієнтоване управління як соціальна інновація у забезпеченні економічної безпеки. Вчені записки Університету «КРОК». 2020. № 3 (59). С. 243–248. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-243-248

Guerra M.G., Rivero Prado S.U. What is a risk-based approach? 2021. URL: https://www.ibanet.org/Oct-21-risk-based-approach

Bandyopadhyay P.K. Risk Based Approach for Change Management. 2019. URL: https://www.samvad.sibmpune.edu.in/index.php/samvad/article/viewFile/145736/103653

Грайчен Ф. Ризик-орієнтований підхід в ISO 9001. URL: https://www.dqsglobal.com/uk-ua/navchajtesya/blog/rizik-orientovanij-pidhid-v-iso-9001

Герасименко О.М. Інтеграція ризик-орієнтованого підходу до управління у процесі забезпечення економічної безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 9. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.9.59

Пуліна Т.В. Сучасні аспекти та методи управління ризиками інноваційних проектів в Україні. Економiка та держава. 2017. № 10. С. 4–8.

Denison A. 2020 Mitigating Risk: Change Management. URL: https://www.austindenison.com/mitigating-risk-change-management/

Нечаєва І., Дончик Д. Використання технології «краватка-метелик» (Bowtie) в практиці оцінки ризиків. Економіка та суспільство. 2021. № 33. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-51

Нечаєва І.А., Дьордій Є.А. Управління ризиками підприємства в секторі ІТпослуг як інструмент підвищення його конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6797

Шмиголь Н. та ін. Assessment of the prospects for restoring the financial security of the state. Financial and credit activity problems of theory and practice. 2021. Т. 5. №. 40. С. 226–235.

Shmygol N. et al. Analysis of country’s competitiveness factors based on inter-state rating comparisons. E3S Web Conferences. 2020. Vol. 153.

Nygard M. The new normal: minimize risk by maximizing change. 2016. URL: https://www.cognitect.com/blog/2016/3/3/the-new-normal-minimize-risk-by-maximizing-change

Gansen C. How to run a gameday exercise in complex, multi-product environments. URL: https://adhoc.team/2017/06/21/how-to-run-a-gameday-exercise-in-complex-multi-product-environments/

Netflix / chaosmonkey. URL: https://github.com/Netflix/chaosmonkey

Home-Chaos Monkey. URL: https://netflix.github.io/chaosmonkey/

Sirkin H.L., Keenan P., and Jackson A. (2005) The Hard Side of Change Management. Available at: https://hbr.org/2005/10/the-hard-side-of-change-management

Farha R., DeBrusk C. and Tugores A. (2021) Managing change risk. Overcoming the silent risk that hinders growth. Available at: https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2021/may/managing-change-risk.html

Kambil A. Managing the Execution Risks of Change Initiatives. Risk & compliance journal. Available at: https://deloitte.wsj.com/articles/managing-the-execution-risks-of-change-initiatives-1483678935

Change initiatives: Managing the Wheel of Woe execution risks. Available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/3562_Executive-transitions_Change-initiatives/DUP_ExecTransitions_Change-initiatives-Managing-wheel-of-woe.pdf

Nechayeva I. A., Pankova A. Yu. (2023) Upravlinnja ryzykamy orghanizacijnykh zmin. Tyzhdenj nauky-2023. Fakuljtet ekonomiky ta upravlinnja. Tezy dopovidej naukovo-tekhnichnoji konferenciji, Zaporizhzhja, 24-28 kvitnja 2023. Zaporizhzhja: NU «Zaporizjka politekhnika», pp. 92–94.

Djughovanecj O., Dovba I. Rolj ryzyk-menedzhmentu v systemi korporatyvnogho upravlinnja. Available at: http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/article/view/2078-1431.2019.2%2823%29.147-163/184269

MacLennan M. (2020) Risk in Change – understanding how business improvements in one area can negatively impact other areas. Available at: https://www.linkedin.com/pulse/risk-change-understanding-how-business-improvements-one-maclennan

Banasiewicz A. D. Managing the Risk of Planned Organizational Change. Available at: https://online.merrimack.edu/wp-content/uploads/2019/03/Managing-the-Risk-of-Organizational-Change.pdf

Kozák T. (2018) Risk Responsiveness Based Organizational Change Management. European Journal of Economics and Business Studies, vol. 4, no. 2. Available at: https://revistia.com/files/articles/ejes_v4_i2_18/Kozak.pdf

Petrova I. (2020) Ryzyk-orijentovane upravlinnja jak socialjna innovacija u zabezpechenni ekonomichnoji bezpeky. Vcheni zapysky Universytetu «KROK», no. 3 (59), pp. 243–248. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-243-248

Guerra M.G., Rivero Prado S.U. (2021) What is a risk-based approach? Available at: https://www.ibanet.org/Oct-21-risk-based-approach

Bandyopadhyay P.K. (2019) Risk Based Approach for Change Management. Available at: https://www.samvad.sibmpune.edu.in/index.php/samvad/article/viewFile/145736/103653

Ghrajchen F. Ryzyk-orijentovanyj pidkhid v ISO 9001. Available at: https://www.dqsglobal.com/uk-ua/navchajtesya/blog/rizik-orientovanij-pidhid-v-iso-9001

Gherasymenko O. M. (2019) Integhracija ryzyk-orijentovanogho pidkhodu do upravlinnja u procesi zabezpechennja ekonomichnoji bezpeky pidpryjemstva. Efektyvna ekonomika, vol. 9. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.9.59

Pulina T. V. (2017) Modern aspects and methods of risk management innovative projects in Ukraine. Economy and the State, no. 10, pp. 4–8.

Denison A. 2020 Mitigating Risk: Change Management. Available at: https://www.austindenison.com/mitigating-risk-change-management/

Nechayeva I., Donchyk D. (2021) Vykorystannja tekhnologhiji «kravatka-metelyk» (Bowtie) v praktyci ocinky ryzykiv. Ekonomika ta suspiljstvo, vol. 33. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-51

Nechayeva I. A., Djordij Je. A. (2018) Upravlinnja ryzykamy pidpryjemstva v sektori ITposlugh jak instrument pidvyshhennja jogho konkurentospromozhnosti. Efektyvna ekonomika, vol. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6797.18

Shmygol N. (2021) Assessment of the prospects for restoring the financial security of the state. Financial and credit activity problems of theory and practice, no. 5(40), pp. 226–235.

Shmygol N. et al. (2020) Analysis of country’s competitiveness factors based on inter-state rating comparisons. E3S Web Conferences. Vol. 153.

Nygard M. (2016) The new normal: minimize risk by maximizing change. Available at: https://www.cognitect.com/blog/2016/3/3/the-new-normal-minimize-risk-by-maximizing-change

Gansen C. How to run a gameday exercise in complex, multi-product environments. Available at: https://adhoc.team/2017/06/21/how-to-run-a-gameday-exercise-in-complex-multi-product-environments/

Netflix / chaosmonkey. Available at: https://github.com/Netflix/chaosmonkey

Home-Chaos Monkey. Available at: https://netflix.github.io/chaosmonkey/

Опубліковано
2023-12-20
Як цитувати
Нечаєва, І., & Панкова, А. (2023). РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ. Управління змінами та інновації, (8), 23-27. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-8-4