РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У МОДЕРНІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • Б.О. Охрименко Уманський національний університет садівництва
Ключові слова: модернізація, інновації, людський потенціал, аграрна сфера економіки

Анотація

Визначено роль людського капіталу в контексті модернізації аграрної сфери економіки України. Вивчення теоретичних джерел дозволило виділити основні складові людського капіталу – знання та вміння; біологічні, психологічні та соціальні фактори. Встановлено, що демографічна ситуація в Україні чинить негативний вплив на формування людського капіталу в сільському господарстві. Крім цього, критичне значення має також зовнішня і внутрішня міграції, які виникли в результаті повномасштабних воєнних дій на території України. Це негативно відбилось на показниках забезпеченості та ефективності використання трудових ресурсів в аграрній галузі. Доведено тісний залежність між якістю людського капіталу та освітньо-науковими чинниками. Проведені дослідження мають практичне значення на формування людського потенціалу в контексті модернізації аграрної сфери економіки.

Посилання

Fisher I. The Natura of Capital and income. London, 1927. P. 5, 51–52, 68–69.

Куценко В.І., Євтушенко Г.І. Людський капітал як фактор соціального захисту населення: проблеми зміцнення. Зайнятість та ринок праці: Міжвідомчий науковий збірник. 1999. № 10. С. 136–145.

Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen ryzykiem zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Praca zbiorowa pod red. M. Jerzaka, A. Czyżewskiego. Poznań : Wydawnictwo AR w Poznaniu, 2006.

Population change - Demographic balance and crude rates at national level. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_GIND/default/table?lang=en&category=demo.demo_ind (дата звернення: 12.07.2023).

Статистичний збірник "Сільське господарство України" за 2022 рік. 2023. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2023/zb/09/S_gos_22.pdf (дата звернення: 01.11.2023).

Ukraine Refugee Situation. URL: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine?_gl=1*g2cay9*_rup_ga*MTM2ODAyNzMxLjE2OTg3NTE2MTI.*_rup_ga_EVDQTJ4LMY*MTY5ODc1MTYxMi4xLjEuMTY5ODc1MTk3Ny4wLjAuMA.

Ніколаєць К., Шкуропадська Д., Ожелевська Т., Штундер І. & Хрустальова В. Зовнішні міграції в умовах російсько-української війни. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2023. № 2(49). С. 445–456. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.49.2023.4005.

Лібанова Е. Війна з Росією: як дати роботу біженцям і що робити далі. 2022. URL: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/vijna-z-rosijeju-jak-dati-robotu-bizhentsjam-i-shcho-robiti-pislja.html.

Лібанова Е. 50% мігрантів, які виїхали через війну, не повернуться в Україну. 2023. URL: https://www.objectiv.tv/uk/objectively/2023/10/30/polovina-migrantiv-yaki-viyihali-cherez-vijnu-ne-povernetsya-v-ukrayinu-libanova/

Біженці з України: наміри повернутися, вплив на українську економіку та рекомендації щодо державної політики. Звіт Центру економічної стратегії. URL: https://ces.org.ua/refugees-from-ukraine-ukr-final-report/ (дата звернення: 01.10.2023)

Довідка про систему аграрної освіти України. URL: https://minagro.gov.ua/napryamki/agrarna-nauka-ta-osvita (дата звернення: 20.10.2023)

Share of intramural R&D expenditure in GDP. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database/

Статистичний збірник "Наукова та інноваційна діяльність України" за 2020 рік. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm.

Fisher I. (1927) The Natura of Capital and income. London. P. 5, 51–52, 68–69.

Kutsenko V. I., Yevtushenko G. I. (1999) Human capital as a factor of social protection of the population: problems of strengthening. Employment and the labour market: Interdepartmental scientific collection, no. 10, pp. 136–145.

Jerzaka M., Czyżewskiego A. (eds.) (2006) Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen ryzykiem zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Poznań: Wydawnictwo AR w Poznaniu.

Population change - Demographic balance and crude rates at national level. Eurostat. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/DEMO_GIND/default/table?lang=en&category=demo.demo_ind (accessed July 12, 2023).

Statistical collection "Agriculture of Ukraine" for 2022. (2023). Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2023/zb/09/S_gos_22.pdf (accessed October 1, 2023).

Ukraine Refugee Situation. Available at: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine?_gl=1*g2cay9*_rup_ga*MTM2ODAyNzMxLjE2OTg3NTE2MTI.*_rup_ga_EVDQTJ4LMY*MTY5ODc1MTYxMi4xLjEuMTY5ODc1MTk3Ny4wLjAuMA

Nikolayets K., Shkuropadska D., Ozhelevska T., Stunder I. & Khrustaleva V. (2023) External Migration in the Context of the Russian-Ukrainian War. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, no. 2(49), pp. 445–456. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.49.2023.4005

Libanova E. (2022) War with Russia: how to give work to refugees and what to do next. Available at: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/vijna-z-rosijeju-jak-dati-robotu-bizhentsjam-i-shcho-robiti-pislja.html

Libanova E. (2023) 50% of migrants who left because of the war will not return to Ukraine. Available at: https://www.objectiv.tv/uk/objectively/2023/10/30/polovina-migrantiv-yaki-viyihali-cherez-vijnu-ne-povernetsya-v-ukrayinu-libanova/

Refugees from Ukraine: intentions to return, impact on the Ukrainian economy and policy recommendations. Report by the Centre for Economic Strategy. Available at: https://ces.org.ua/refugees-from-ukraine-ukr-final-report/ (accessed October 1, 2023).

Reference on the system of agricultural education in Ukraine. Website of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. Available at: https://minagro.gov.ua/napryamki/agrarna-nauka-ta-osvita. (accessed October 20, 2023).

Share of intramural R&D expenditure in GDP. Available at: :https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database

Statistical collection "Scientific and Innovative Activity of Ukraine" for 2020. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm

Опубліковано
2023-12-20
Як цитувати
Охрименко, Б. (2023). РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У МОДЕРНІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Управління змінами та інновації, (8), 28-34. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-8-5