СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

Ключові слова: відновлення, інновації, смарт-спеціалізація, регіон

Анотація

Розглянуто методичні підходи до повоєнного відновлення регіону на засадах інноваційного розвитку, який ґрунтується на підвищенні ролі та відповідальності місцевих органів влади за майбутнє території. Доведено, що перехід на інноваційну модель повоєнного відновлення регіону потребує використання нових інноваційних інструментів економічного розвитку, об’єднання зусиль місцевого бізнесу, громадськості, самоврядування та держави. Досліджено зміст та складові концепції смарт-спеціалізації. Визначено, що концепція старт-спеціалізації передбачає взаємозв'язок між наукою, освітою і економікою, який у контексті регіонального розвитку розглядають як тріаду «бізнес-наука-громадська сфера». Через це метою старт-спеціалізації є оптимальне використовування потенціалу регіону з максимальним застосуванням можливих напрямів розвитку науки і освіти в регіоні до конкретних соціально-економічних умов. Передбачено створення нових інституційних умов, які сприяють повній реалізації інноваційної моделі повоєнного відновлення та подальшого розвитку регіону. Визначено необхідність активізації інноваційної діяльності Запорізького регіону та переходу до інноваційної моделі його розвитку на засадах смарт-спеціалізації. Запропоновано підхід до розроблення стратегії смарт-спеціалізації для реалізації плану відновлення та розвитку.

Посилання

Кудін С.І., Федик М.В. Державна політика у сфері смарт-спеціалізації регіонів. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-16

Питання Національної ради з відновлення від наслідків війни : Указ Президента України від 16.06.2022 № 411/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/2022#Text (дата звернення: 20.10.2023).

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова КМУ від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.10.2023).

Про затвердження порядків з питань відновлення та розвитку регіонів і територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2023 № 731. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-2023-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.10.2023).

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України №722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (дата звернення: 20.10.2023).

Регламент (ЄС) 1301/2013 Європейського Парламенту та Ради від 17 грудня 2013 року про встановлення спільних положень щодо Європейського фонду регіонального. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_034-13#Text (дата звернення: 20.10.2023).

Смарт-спеціалізація регіонів України: методологія та прагматика реалізації: монографія / наук. ред. Сторонянська І.З. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», 2022. 424 с.

Стратегія розвитку Запорізької області на 2021-2027 роки. URL: https://www.zoda.gov.ua/article/2553/plan-zahodiv-na-2021-2023-roki-z-realizatsiji-strategijiregionalnogo-rozvitku-zaporizkoji-oblasti-na-period-do-2027-roku.html (дата звернення: 20.10.2023)

Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 932 (в редакції від 01.02.2019 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/932-2015-%D0%BF

Тодорова О.Л., Лесик О.В., Назаренко М.О. Кластерний підхід та смарт-спеціалізація як стимулюючі інноваційні інструменти розбудови регіональної спроможності: концептуальні положення. Наукові інновації та передові технології. 2022. № 6(8). DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-6(8)-529-543

Український інститут міжнародної політики. URL: https://www.uiip.org.ua/uk/. (дата звернення: 20.10.2023).

Чайкіна А.О., Устенко О.С. Європейський досвід впровадження смарт-підходу на підприємстві. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 42. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct42-36.

Smart Specialisation Platform. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/. (дата звернення: 20.10.2023).

Gudz P., Shmygol N., Gudz M., Cherniavska O. and Cherniavska Y. (2022). Economy Digitalization in Paradigm of Reproductive Process. In Proceedings of the 5th International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence. Volume 1. Р. 67–75. DOI: https://doi.org/10.5220/0011341600003350

Kudin S. I., Fedik M. V. (2022) Derzhavna polityka u sferi смарт-spetsializatsii rehioniv [State policy in the field of смарт spe¬cialization of Regions]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-16 (in Ukrainian)

Pytannia Natsionalnoi rady z vidnovlennia vid naslidkiv viiny: Ukaz Prezydenta Ukrainy [Issues of the National Council for recovery from the consequences of war] vid 16.06.2022 No. 411/2022. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/2022#Text (accessed October 20, 2023). (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021–2027 roky [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the approval of the State Regional Development Strategy for 2021–2027]: Postanova KMU vid 5 serpnia 2020 r. No. 695. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (accessed October 20, 2023). (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia poriadkiv z pytan vidnovlennia ta rozvytku rehioniv i terytorialnykh hromad [Resolution of the Cabi¬net of Ministers of Ukraine on the approval of procedures for the restoration and development of regions and territorial communities]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.07.2023 No. 731. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-2023-%D0%BF#Text (accessed October 20, 2023). (in Ukrainian)

Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku [On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2030]: Ukaz Prezydenta Ukrainy No. 722/2019. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (accessed October 20, 2023). (in Ukrainian)

Rehlament (IeS) 1301/2013 Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady vid 17 hrudnia 2013 roku [Regulation (EC) 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_034-13#Text (accessed October 20, 2023). (in Ukrainian)

Storonianska I. Z. (eds.) (2022) Smart-spetsializatsiia rehioniv Ukrainy: metodolohiia ta prahmatyka realizatsii [Smart-special-ization of regions of Ukraine: methodology and pragmatics of implementation]: monohrafiia. Lviv: DU "Instytut rehionalnykh doslid¬zhen imeni M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy", p. 424. (in Ukrainian)

Stratehiia rozvytku Zaporizkoi oblasti na 2021–2027 roky. [Development strategy of Zaporizhia region for 2021–2027]. Available at: https://www.zoda.gov.ua/article/2553/plan-zahodiv-na-2021-2023-roki-z-realizatsiji-strategijiregionalnogo-rozvitku-zaporizkoji-oblasti-na-period-do-2027-roku.html (accessed October 20, 2023). (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia rehionalnykh stratehii rozvytku i planiv zakhodiv z yikh realizatsii, a takozh prove-dennia monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii zaznachenykh rehionalnykh stratehii i planiv zakhodiv [On approval of the Procedure for elaboration of regional development strategies and action plans for their implementation, as well as monitoring and evaluation of the effectiveness of the implementation of these regional strategies and action plans]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.11.2015 No. 932 (v redaktsii vid 01.02.2019). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/932-2015-%D0%BF

Todorova O. L., Lesik O. V., Nazarenko M. O. (2022) Klasternyi pidkhid ta смарт-spetsializatsiia yak stymuliuiuchi inno-vatsiini instrumenty rozbudovy rehionalnoi spromozhnosti: kontseptualni polozhennia [Cluster approach and смарт specialization as stimulating innovative tools for regional capacity development: conceptual provisions]. Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnolohii, no. 6(8). DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-6(8)-529-543/ (in Ukrainian)

Ukrainskyi instytut mizhnarodnoi polityky [Ukrainian Institute of international politics]. Available at: https://www.uiip.org.ua/uk/ (accessed October 20, 2023). (in Ukrainian)

Chaikina A. A., Ustenko O. S. (2020) Yevropeiskyi dosvid vprovadzhennia смарт-pidkhodu na pidpryiemstvi [European experi¬ence in implementing a смарт approach at the enterprise]. Infrastruktura rynku, vol. 42. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct42-36 (accessed October 20, 2023). (in Ukrainian)

Smart Specialisation Platform. Available at: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ (accessed October 20, 2023).

Gudz P., Shmygol N., Gudz M., Cherniavska O. and Cherniavska Y. (2022) Economy Digitalization in Paradigm of Repro-ductive Process. In Proceedings of the 5th International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence, vol. 1, pр. 67–75. DOI: https://doi.org/10.5220/0011341600003350

Опубліковано
2023-12-20
Як цитувати
Пуліна, Т., Бут, Т., & Пешиков, С. (2023). СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ. Управління змінами та інновації, (8), 43-48. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-8-7