ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПРОЄКТ: СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ

Ключові слова: проєкт, програма, підприємницький проєкт, типологія проєктів, класифікація проєктів

Анотація

Дану наукову статтю присвячено уточненню змісту категорії «підприємницький проєкт», визначенню його основних характеристик і типологічних ознак. Доведено, що в сучасних динамічних умовах господарювання проектний підхід як форма управління ресурсами, є дуже зручним для реалізації підприємницьких ініціатив, оскільки сприяє чіткому встановленню цілей, оптимізації використання ресурсів, більш ретельному плануванню та контролю здійснення окремих процесів, своєчасній ідентифікації ризиків тощо. Проте, незважаючи на поглиблення взаємодії сфер підприємництва та проєктного управління, в наукових джерелах відмічається відсутність як чіткого трактування категорії «підприємницький проєкт», так і впорядкованих поглядів на її внутрішній зміст. В статті проаналізовано різні аспекти розуміння вітчизняними та зарубіжними науковцями категорії «підприємницький проєкт», що дозволяє стверджувати про переважання термінологічної, а не змістовної взаємодії сфер підприємництва та проєктного управління. Виділено характерні ознаки підприємницьких проєктів. З’ясовано, що переважна більшість авторів пов’язує підприємницькі проєкти з пошуком або створенням можливостей і реалізацією стратегічних намірів щодо розвитку нового або існуючого підприємства та підвищенням його прибутковості. Доведено, що використання класифікації (типології) проєктів дозволяє вирішити низку завдань практичного характеру, серед яких визначення пріоритетності та формування портфелю проєктів, вибір методів та інструментів для вирішення окремих проєктних завдань, обґрунтування підходів до оцінки кінцевих результатів, формування моделей взаємодії зі стейкхолдерами проєкту тощо. Визначено, що існуючи класифікації проєктів не є універсальними, мають значну кількість внутрішніх протиріч та недостатньою мірою відповідають вітчизняним умовам здійснення проєктної діяльності. Проаналізовано підходи різних авторів до визначення окремих типологічних (класифікаційних) ознак проєктів. Узагальнено класифікаційні ознаки, які можуть бути застосовані для створення типології підприємницьких проєктів.

Посилання

Березін О.В., Безпарточний М.Г. Управління проектами: навчальний посібник. Суми : Університетська книга, 2014. 272 с.

Аптекар С.С., Верич Ю.Л. Проектний аналіз : підручник. Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. 308 с.

Шаров Ю.П., Безуглий Д.Г. Типологія проектів місцевого самоврядування та її використання для методичної підтримки обґрунтування проектів. Аспекти публічного управління. 2016. № 6-7 (32-33). С. 95–102. DOI: https://doi.org/10.15421/151633

Горбаченко С.А. Проектний менеджмент: навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології». Одеса : НУ «ОЮА», 2020. 263 с.

Карпов В.А. Планування та аналіз підприємницьких проектів. Одеса : ОНЕУ, 2014. 243 c.

Asquin A., Condor R., Schmitt C. Studying Entrepreneurial Project: Opportunities and New Avenues in the Field of Entrepreneurship Research. Paper presented at the 1st International Conference «Entrepreneurship, Innovation and SMEs». January, 2011. 14 p.

Mbiru J.E. Developing an Entrepreneurial Project Management Model for Social Enterprise Organisations. Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Tasmania. December, 2019. 280 р. URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ca&user=tDx36JcAAAAJ&citation_for_view=tDx36JcAAAAJ:Y0pCki6q_DkC (дата звернення: 03.11.2023).

Miahkykh I., Shkoda М. Methodological Aspects of the Project Approach for Development of Entrepreneurship. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2021. № 18. Р. 94–97 DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.247232

Patzelt H., Behrens J., Wolfe M.T., Shepherd D.A. Perceived project transition support and employees’ assessments of entrepreneurial project performance. Journal of Business Venturing. 2020. № 35. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.06.005

Shao Q.-G., Liou J.J.H., Weng S.-S., Su P. Constructing an entrepreneurship project evaluation system using a hybrid model. Journal of Business Economics and Management. 2020. № 21(5). P. 1329–1349. DOI: https://doi.org/10.3846/jbem.2020.13165

Блага Н.В. Управління проєктами : навч. посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 152 с.

Crawford L., Hobbs J.B., Turner J.R. Investigation of potential classification systems for projects. Paper presented at PMI Research Conference: Frontiers of Project Management Research and Applications, Seattle, Washington. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2002. URL: https://www.pmi.org/learning/library/investigation-potential-classification-systems-projects-8967 (дата звернення: 03.11.2023).

Wysocki R.K., McGary R. Effective project management. Traditional, adaptive, extreme. 3d ed. Indianapolis : Wiley Publishing. Inc., 2003. 464 p.

Швиданенко Г.О., Бойченко К.С. Розвиток підприємства: стратегічні наміри, ризики та ефективність : колективна монографія. Київ : КНЕУ. 2015. 231 с.

Гавриш О.А., Дергачова В.В., Кравченко М.О. та ін. Менеджмент стартап проектів: підручник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2019. 337 с.

Словник української мови: в 11 томах / за ред. І.К. Білодіда. Інститут мовознавства. Київ: Наукова думка, 1970–1980. Т. 4. URL: https://ukr-lit.com.ua/slovnyk/класифікація (дата звернення: 03.11.2023).

Філософський енциклопедичний словник / за ред. Шинкарук В.І. та ін. Київ НАН України, Ін-т філософії імені Г.С. Сковороди. Абрис, 2002. 742 с.

Нечаєва І.А., Коляда К.Г., Пуліна Т.В. Методика оцінки інвестиційної привабливості IT-компанії за допомогою показників аналізу акцій та інтегрального показника інвестиційної привабливості. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 41–45.

Пуліна Т.В. Методичні підходи до створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості: монографія. Запоріжжя : Акцент, 2013. 408 с.

Berezin O. V., Bezpartochnyi M. H. (2014) Upravlinnia proektamy [Project management]: navchalnyi posibnyk. Sumy: Universytetska knyha, 272 p. (in Ukrainian)

Aptekar S. S., Verych Yu. L. (2008) Proektnyi analiz [Project analysis]: pidruchnyk. Donetsk: DonNUET, 308 p. (in Ukrainian)

Sharov Yu. P., Bezuhlyi D. H. (2016) Typolohiia proektiv mistsevoho samovriaduvannia ta yii vykorystannia dlia metodychnoi pidtrymky obgruntuvannia proektiv [Typology of local self-government projects and its use for methodical support of project justification]. Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 6-7 (32-33), pp. 95–102. DOI: https://doi.org/10.15421/151633 (in Ukrainian)

Horbachenko S. A. (2020) Proektnyi menedzhment: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity haluzi znan 12 «Informatsiini tekhnolohii» [Project management: educational and methodical manual for the training of higher education applicants in the field of knowledge 12 «Information technologies»]. Odesa: NU «OIuA», 263 p. (in Ukrainian)

Karpov V. A. (2014) Planuvannia ta analiz pidpryiemnytskykh proektiv [Planning and analysis of entrepreneurial projects]. Odesa: ONEU, 243 p. (in Ukrainian)

Asquin A., Condor R., Schmitt C. (2011) Studying Entrepreneurial Project: Opportunities and New Avenues in the Field of Entrepreneurship Research. Paper presented at the 1st International Conference «Entrepreneurship, Innovation and SMEs». 14 p.

Mbiru J. E. (2019) Developing an Entrepreneurial Project Management Model for Social Enterprise Organisations. Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Tasmania. 280 p. Available at: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ca&user=tDx36JcAAAAJ&citation_for_view=tDx36JcAAAAJ:Y0pCki6q_DkC (accessed November 03, 2023)

Miahkykh I., Shkoda М. (2021) Methodological Aspects of the Project Approach for Development of Entrepreneurship. Ekonomichnyi visnyk NTUU «Kyivskyi politekhnichnyi instytut», vol. 18, pp. 94–97. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.247232

Patzelt H., Behrens J., Wolfe M.T., Shepherd D.A. (2020) Perceived project transition support and employees’ assessments of entrepreneurial project performance. Journal of Business Venturing, vol. 35. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.06.005

Shao Q.-G., Liou J. J. H., Weng S.-S., Su P. (2020) Constructing an entrepreneurship project evaluation system using a hybrid model. Journal of Business Economics and Management, vol. 21(5), pp. 1329–1349. DOI: https://doi.org/10.3846/jbem.2020.13165

Blaha N. V. (2021) Upravlinnia proiektamy: navch. posibnyk [Project management: tutorial]. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 152 p. (in Ukrainian)

Crawford L., Hobbs J.B., Turner J.R. (2002) Investigation of potential classification systems for projects. Paper presented at PMI Research Conference: Frontiers of Project Management Research and Applications, Seattle, Washington. Newtown Square, PA: Project Management Institute. Available at: https://www.pmi.org/learning/library/investigation-potential-classification-systems-projects-8967 (accessed November 03, 2023).

Wysocki R. K., McGary R. (2003) Effective project management. Traditional, adaptive, extreme. 3d ed. Indianapolis: Wiley Publishing. Inc.

Shvydanenko H. O., Boichenko K. S. (2015) Rozvytok pidpryiemstva: stratehichni namiry, ryzyky ta efektyvnist: kolektyvna monohrafiia [Enterprise development: strategic intentions, risks and efficiency: collective monograph]. Kyiv: KNEU, 231 p. (in Ukrainian)

Gavrish O. A., Dergachova V. V., Kravchenko M. O. (et al.) (2019) Menedzhment startap proektiv: pidruchnyk dlia studentiv tekhnichnykh spetsialnostei druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity [Management of startup projects: a textbook for students of technical specialties of the second (master's) level of higher education]. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho, Vydavnytstvo «Politekhnika», 337 p. (in Ukrainian)

Bilodid I. K. (eds.). (1970-1980) Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh. [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes]. Instytut movoznavstva. Kyiv: Naukova dumka. Vol. 4. Available at: https://ukr-lit.com.ua/slovnyk/класифікація (accessed November 03, 2023). (in Ukrainian)

Shynkaruk V. I. (eds.) (2002) Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary]. NAN Ukrainy, In-t filosofii imeni H.S. Skovorody. Kyiv: Abrys, 742 p. (in Ukrainian)

Nechaieva I. A., Koliada K. H., Pulina T. V. (2018) Metodyka otsinky investytsiinoi pryvablyvosti IT-kompanii za dopomohoiu pokaznykiv analizu aktsii ta intehralnoho pokaznyka investytsiinoi pryvablyvosti [Assessment methodology investment attractiveness of the IT company using stock analysis indicators and an integral index of investment attractivenes.]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 19, pp. 41–45. (in Ukrainian)

Pulina T. V. (2013) Metodychni pidkhody do stvorennia ta rozvytku klasternykh obiednan pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti: monohrafiia [Methodical approaches to the creation and development of cluster associations of food industry enterprises: monograph]. Zaporizhzhia: Aktsent, 408 p. (in Ukrainian)

Опубліковано
2023-12-20
Як цитувати
Соріна, О., & Коротунова, О. (2023). ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПРОЄКТ: СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ. Управління змінами та інновації, (8), 49-54. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-8-8