УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВНІ ПОБУДОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ

  • В.Л. Вороніна Полтавський державний аграрний університет
  • О.М. Тарасенко Полтавський державний аграрний університет
  • С.М. Мотренко Полтавський державний аграрний університет
Ключові слова: економіка, інновації, капітал, стратегія, фактори впливу, управління

Анотація

В статті актуалізовано питання щодо виявлення діалектичної та економічної сутності капіталу підприємства в умовах інноваційної економіки. Метою даної статті є аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища щодо забезпечення зростання ринкової капіталізації та вартості підприємства в перспективі. Акцентовано увагу на тому, що завдання будь-якої конкурентної стратегії полягає у встановленні конкурентних переваг підприємства, а також визначення способів їх підтримки. Представлено модель інноваційного розвитку підприємства, яка дає змогу оцінити інноваційний потенціал як сукупність умов його формування (факторів внутрішнього середовища) та умов реалізації (факторів зовнішнього середовища). Інновації автори виділяють, як окрему групу факторів. Для стабільного та сталого розвитку підприємства, робота якого має сильно виражений інноваційний характер, вкрай важливо досягти ефективного співвідношення між різними складовими капіталу як у поточному, так і перспективному періоді.

Посилання

Маркіна І.А., Вороніна В.Л., Хорошко Д.Р. Управління інноваційним потенціалом як фактор стратегічного розвитку та конкурентних переваг підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Вип. № 3(26). С. 76–81.

Hnatenko I., Orlova-Kurilova O., Shtuler I., Serzhanov V., Rubezhanska V. An Approach to Innovation Potential Evaluation as a Means of Enterprise Management Improving. International Journal of Supply and Operations Management. 2020. Vol. 7. № 1. P. 112–118.

Zos-Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. No. 4. P. 504–515. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2020.52 (дата звернення: 25.10.2023).

Alekseenko V., Seredina N., Kosaynova V. Integrated Assessment of Leading Strategic Sustainability for Integrated Business Structures. In Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics. 2019. P. 201–212. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-030-15495-0_21 (дата звернення: 05.10.2023).

Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 1. P. 129–135. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2021.11 (дата звернення: 02.11.2023).

Галич О.А., Вакуленко Ю.В., Терещенко І.О., Крутько Т.В. Стратегічне управління персоналом як фактор зростання конкурентоспроможності підприємства. Агросвіт. 2019. № 6. С. 27–32.

Маркіна І.А., Вороніна В.Л., Філатова К.Є. Менеджмент персоналу в умовах стійкого інноваційного розвитку підприємства. Підприємництво та інновації. 2021. № 17. С. 39–42.

Krulický T., Horák J., Skulcova K. Business valuation in times of crisis. SHS Web of Conferences. 2021. Vol. 91. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20219101039 (дата звернення: 25.10.2023).

Harvey L.D. Clarifications of and improvements to the equations used to calculate the levelized cost of electricity (LCOE), and comments on the weighted average cost of capital (WACC). Energy. Vol. 207. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118340 (дата звернення: 30.10.2023).

Markina I. A., Voronina V. L., Khoroshko D. R. (2020). Upravlinnia innovatsiinym potentsialom yak faktor stratehichnoho rozvytku ta konkurentnykh perevah pidpryiemstva [Management of innovation potential as a factor of strategic development and competitive advantages of the enterprise]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, no. 3 (26), рр. 76–81. (in Ukrainian)

Hnatenko, I., Orlova-Kurilova, O., Shtuler, I., Serzhanov, V., Rubezhanska, V. (2020). An Approach to Innovation Potential Evaluation as a Means of Enterprise Management Improving. International Journal of Supply and Operations Management, vol. 7, no. 1, рр. 112–118.

Zos-Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. (2020) Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 42, no. 4, рр. 504–515. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2020.52 (accessed October 25, 2023).

Alekseenko V., Seredina N., Kosaynova V. (2019) Integrated Assessment of Leading Strategic Sustainability for Integrated Business Structures. In Sustainable Leadership for Entrepreneurs and Academics. Pр. 201–212. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-030-15495-0_21 (accessed October 5, 2023).

Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021) Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 43, no. 1, рр. 129–135. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2021.11 (accessed November 2, 2023).

Halych O. A., Vakulenko Yu. V., Tereshchenko I. O., Krutko T. V. (2019) Stratehichne upravlinnia personalom yak faktor zrostannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Strategic personnel management as a factor in increasing the competitiveness of the enterprise]. Ahrosvit, no. 6, pp. 27–32. (in Ukrainian)

Markina, I. A., Voronina, V. L., Filatova, K. Ye. (2021) Menedzhment personalu v umovakh stiikoho innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Personnel management in the conditions of sustainable innovative development of the enterprise]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, no. 17, рр. 39–42. (in Ukrainian)

Krulický T., Horák J., Skulcova K. (2021) Business valuation in times of crisis. SHS Web of Conferences. Vol. 91. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20219101039 (accessed October 25, 2023).

Harvey L. D. Clarifications of and improvements to the equations used to calculate the levelized cost of electricity (LCOE), and comments on the weighted average cost of capital (WACC). Energy, vol. 207. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118340 (accessed October 30, 2023).

Опубліковано
2023-12-20
Як цитувати
Вороніна, В., Тарасенко, О., & Мотренко, С. (2023). УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВНІ ПОБУДОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ. Управління змінами та інновації, (8), 66-70. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-8-11