ФОРМУВАННЯ АНТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Ключові слова: ризики, загрози, антисипативне управління, ризикові процеси, слабкі сигнали, цифровізація, телекомунікаційні підприємства

Анотація

В статті відмічено важливість формування антисипативного управління ризиками телекомунікаційних підприємств в умовах цифровізації, з’ясовано особливості та чинники впливу на функціонування телекомунікаційних підприємств, уточнено та доповнено їх характерні ризики. Обґрунтовано нові наукові підходи до формування антисипативного управління, які мають будуватись на підґрунті передбачення, прогнозування настання різноманітних ризикових явищ, що зумовлюють зміни. Антисипативне управління ризиками телекомунікаційних підприємств в умовах цифровізації визначено, як проактивний процес передбачення, прогнозування, сканування, розпізнання, обробки, ітерації та ідентифікації різноманітних сигналів щодо настання кризових процесів, подій та ризикових явищ що забезпечує гнучкість превентивного попередження їх впливу на основі збалансованості управлінських рішень та заходів щодо своєчасного нівелювання та мінімізації ризиків. Виділено характерні конститутивні атрибути антисипативного управління ризиками телекомунікаційних підприємств та окреслено його мету, ключові завдання та переваги. Умови цифровізації призводять до швидкого розвитку технологій. Антисипативне управління дозволяє телекомунікаційним підприємствам передбачати та адаптуватися до цих змін, зменшуючи ризики втрати конкурентоспроможності.

Посилання

Адамів М. Сутність та роль антисипативного управління на підприємствах. Галицький економічний вісник. 2010. № 3 (28). C. 112–121.

Ансофф І. Стратегічне управління. Київ : Знання, 1989. 650 c.

Балла М.І. Новий англо-український словник. Понад 160 000 слів та словосполучень. 4-е вид., випр. та доп. Київ : Чумацький Шлях, 2007. 668 с.

Богоніколос Н.Д. Моделі антисипативного управління у фінансовій діяльності підприємства: автореф. дис. Харків : Харк. нац. екон. ун-т, 2005. 18 с.

Бусел В.Т. Еволюція: Великий тлумачний словник сучасної української мови Ірпінь : ВТФ Перун, 2002. 1440 с.

Мінфін: Звіт “Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України” надає висновки щодо втрат України від війни з росією з 24 лютого до 1 червня та окреслює потреби країни у реконструкції та відновленні. 2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-ukrainy-ievropeiska-komisiia-ta-svitovyi-bank-prezentuvaly-zvit-shvydka-otsinka-zavdanoi-shkody-ta-potreb-na-vidnovlennia

Звіт за результатами аналізу ринків послуг з надання доступу до абонентських ліній та мереж передачі даних для надання послуг широкосмугового доступу https://nkrzi.gov.ua/images/upload/634/10010/Dodatok_do_rishennia_534_30.12.2021.pdf?fbclid=IwAR06T0Rm-c4AS78vjpRqewWzw0tr4Qa3xYAY3XicUhMxlsHLldKP15RVpBc

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1 / С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : Видавничий центр „Академія”, 2000. 864 с.

Каміньська Б. Аналіз потенціалу розвитку промислового підприємства в антисипативному управлінні. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. № 4(16). С. 82–87.

Ліпич Л., Глубіцька Т. Парадигма антисипативного управління еколого-економічних систем підприємства. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. № 4. С. 46–53.

Мельник О.Г. Адамів М.Є. Антисипативне управління підприємствами на засадах слабких сигналів. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 1. С. 32–41.

Нікіфоров М.М. Особливості управління ризиками телекомунікаційних підприємств. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2020, № 6 (117). С. 67–69. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/6_2020/12.pdf

Прохорова В.В. Антикризове управління підприємством як система заходів його ефективного розвитку. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: збірник наукових праць. Харків : НТУ «ХПІ». 2009. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. № 35. С. 12–21.

Рубанов М.М. Система раннього попередження загроз за слабкими сигналами. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2013. № 3(2). С. 257–261.

Руденський Р.А. Моделювання процесів антисипативного управління економічною безпекою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.наук: спец. 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання». Донецький нац. ун-т. Донецьк, 2002. 16 с.

Тарасова Г.О. Забезпечення планування роботи з сигналами в антисипативному управлінні розвитком промислового підприємства. Економіка та суспільство. 2018. № 18. С. 72–77.

Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. 2003. 1664 p. URL: http://www.merriamwebster.com/netdict/anticipation

Adamiv M. (2010) Sutnist ta rol antysypatyvnoho upravlinnia na pidpryiemstvakh [The essence and role of anticipatory management at enterprises]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, no. 3 (28), pp. 112–121. (in Ukrainian)

Ansoff I. (1989) Stratehichne upravlinnia [Strategic management]. Kyiv: Znannia, 650 p. (in Ukrainian)

Balla M. I. (2007) Novyi anhlo-ukrainskyi slovnyk [New English-Ukrainian dictionary]. Ponad 160 000 sliv ta slovospoluchen. 4-e vydannia, vypr. ta dop. Kyiv: Chumatskyi Shliakh, 668 p. (in Ukrainian)

Bohonikolos N. D. (2005) Modeli antysypatyvnoho upravlinnia u finansovii diialnosti pidpryiemstva [Models of anticipatory management in the financial activity of the enterprise]: avtoref. dys. Kharkiv: Khark. nats. ekon. un-t, 18 p.

Busel V. T. (2002) Evoliutsiia: Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Evolution: A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Irpin: VTF Perun, 1440 p. (in Ukrainian)

Minfin: Zvit “Shvydka otsinka zavdanoi shkody ta potreb na vidnovlennia Ukrainy” nadaie vysnovky shchodo vtrat Ukrainy vid viiny z rosiieiu z 24 liutoho do 1 chervnia ta okresliuie potreby krainy u rekonstruktsii ta vidnovlenni [Ministry of Finance: Rapid Assessment of Damage and Reconstruction Needs of Ukraine provides conclusions on Ukraine's losses from the war with Russia from 24 February to 1 June and outlines the country's reconstruction and recovery needs]. (2022). Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-ukrainy-ievropeiska-komisiia-ta-svitovyi-bank-prezentuvaly-zvit-shvydka-otsinka-zavdanoi-shkody-ta-potreb-na-vidnovlennia

Zvit za rezultatamy analizu rynkiv posluh z nadannia dostupu do abonentskykh linii ta merezh peredachi danykh dlia nadannia posluh shyrokosmuhovoho dostupu [Report on the results of the market analysis of services for providing access to subscriber lines and data transmission networks for the provision of broadband access services] (2022). Available at: https://nkrzi.gov.ua/images/upload/634/10010/Dodatok_do_rishennia_534_30.12.2021.pdf?fbclid=IwAR06T0Rm-c4AS78vjp RqewWzw0tr4Qa3xYA Y3XicUhMxlsHLldKP15RVpBc

Mochernyi V. S. (eds.) (2000) Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia] u trokh tomakh. T. 1. Kyiv: Vydavnychyi tsentr „Akademiia”, 864 p. (in Ukrainian)

Kaminska B. (2018) Analiz potentsialu rozvytku promyslovoho pidpryiemstva v antysypatyvnomu upravlinni [Analysis of the development potential of an industrial enterprise in anticipatory management]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, no. 4(16), pp. 82-87. (in Ukrainian)

Lipych L., Hlubitska T. (2015) Paradyhma antysypatyvnoho upravlinnia ekoloho-ekonomichnykh system pidpryiemstva [Paradigm of anticipatory management of ecological and economic systems of the enterprise]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, no. 4, pp. 46–53. (in Ukrainian)

Melnyk O. H., Adamiv M. Ye. (2013) Antysypatyvne upravlinnia pidpryiemstvamy na zasadakh slabkykh syhnaliv [Anticipatory management of enterprises based on weak signals]. Aktualni problemy ekonomiky, no. 1, pp. 32–41. (in Ukrainian)

Nikiforov M. M. (2020) Osoblyvosti upravlinnia ryzykamy telekomunikatsiinykh pidpryiemstv [Peculiarities of risk management of telecommunications enterprises]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, no. 6 (117), pp. 67–69. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/6_2020/12.pdf

Prokhorova V. V. (2009) Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom yak systema zakhodiv yoho efektyvnoho rozvytku [Anti-crisis management of the enterprise as a system of measures for its effective development]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut»: zbirnyk naukovykh prats. Kharkiv: NTU «KhPI». Tematychnyi vypusk: Tekhnichnyi prohres i efektyvnist vyrobnytstva no. 35, pp. 12–21. (in Ukrainian)

Rubanov M. M. (2013) Systema rannoho poperedzhennia zahroz za slabkymy syhnalamy [System of early warning of threats based on weak signals]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no. 3 (2), pp. 257–261. (in Ukrainian)

Rudenskyi R. A. (2002) Modeliuvannia protsesiv antysypatyvnoho upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu [Modeling the processes of anticipatory management of economic security]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon.nauk: spets. 08.03.02 «Ekonomiko-matematychne modeliuvannia». Donetskyi nats. un-t. Donetsk. 16 p. (in Ukrainian)

Tarasova H. O. (2018) Zabezpechennia planuvannia roboty z syhnalamy v antysypatyvnomu upravlinni rozvytkom promyslovoho pidpryiemstva [Ensuring the planning of work with signals in the anticipatory management of the development of an industrial enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 18, pp. 72–77. (in Ukrainian)

Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. (2003) 1664 p. URL: http://www.merriamwebster.com/netdict/anticipation

Опубліковано
2023-12-20
Як цитувати
Гудзь, О., & Захаржевська, А. (2023). ФОРМУВАННЯ АНТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Управління змінами та інновації, (8), 71-76. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-8-12