МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА КРАФТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ АПК

  • Ю.І. Данько Сумський національний аграрний університет
  • В.О. Колодяжна Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: маркетинг, маркетингова політика, маркетингові інструменти, стратегічний розвиток, крафтова продукція, брендинг, ціноутворення, інтеграція, аграрний сектор, агротуризм

Анотація

У статті розглянуто питання застосування маркетингових інструментів стратегічного розвитку виробництва крафтової продукції АПК. Визначено основні впливові фактори на розвиток сільськогосподарського товаровиробництва, а також на функціонування малих сільськогосподарських товаровиробників. Визначено основні ринкові тенденції, які впливають на ефективність функціонування виробників крафтових продуктів в галузі АПК. Охарактеризовано основні аспекти брендингу крафтової сільськогосподарської продукції чи харчових продуктів. Обґрунтовано доцільність закріплення права інтелектуальної власності на унікальні характеристики крафтового продукту та його бренду. Визначено канали дистрибуції крафтових харчових продуктів. Узагальнено інструменти маркетингу для виробників крафтової продукції, у т.ч. і маркетингові інструменти стратегічного розвитку виробників крафтової продукції АПК. Досліджено ринкові механізми ціноутворення на крафтові харчові продукти. Охарактеризовано взаємодію між зацікавленими сторонами агропродовольчого ланцюга у формі вертикальної та горизонтальної інтеграції. Охарактеризовано можливість використання крафтового сільськогосподарського виробництва у якості туристичного об’єкту. Визначено роль місцевої влади у напрямку сприяння розвитку агротуризму шляхом об’єднання методів прямого маркетингу.

Посилання

Allen P. Realizing justice in local food systems. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. 2010. Vol. 3. рр. 295–308.

Allen P., Hinrichs C. Buying into «buy local»: Agendas and assumptions of U.S.local food initiatives. 2007.

Brown C., Miller S. The impacts of local markets: A review of research on farmers markets and community supported agriculture (CSA). American Journal of Agricultural Economics. 2008. Vol. 90, Issue 5, pp. 1296–1302.

Danko, Y., & Nifatova, O. (2022). Agro-sphere determinants of green branding: eco-consumption, loyalty, and price premium. Humanities and Social Sciences Communications, 9(1), 1–9.

Holloway L., Maye D., Kneafsy M. Constructing Alternative Food Geographies: Representation and Practice. Oxford : Elsevier Press.

Philip Kotler, Hermawan Kartajaya. Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. New Jersey : Wiley, 2016. 208 p.

Saunders C., Barber A., Taylor G. Food Miles-comparative energy missions performance of New-Zealand’s agriculture industry. Lincoln University Press, 2006.

Seyfang G. Ecological citizenship and sustainable consumption: Examining local organic food networks. Journal of Rural Studies. 2006. Vol. 22, Issue 4. Pp. 383–395.

Данько Ю.І. Системність та комплексність як основа раціонального аграрного маркетингу мікро-, мезо- та макрорівнів. URL: http://vlp.com.ua/files/72_1.pdf/

Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Товарна інноваційна політика : підручник. Суми : ВТД «Університетська книга», 2015. 281 с.

Криковцева Н.О., Сакісян Л.Г., Біленький О.Ю., Кортєльова Н.В. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. Київ : Знання, 2012. 183 с.

Окландер М.А., Чукурна О.П. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2017. 240 с.

П’ятницька Г. Просування товарів і торговельних послуг засобами Інтернет-реклами. Товари і ринки. 2011. № 1. С. 49–59.

Парій Л.В. Стратегії просування продукції сиру на український споживчий ринок. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 11. С. 176–181.

Allen P. (2010) Realizing justice in local food systems. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. Vol. 3. рр. 295–308.

Allen P., Hinrichs C. (2007) Buying into «buy local»: Agendas and assumptions of U.S.local food initiatives.

Brown C., Miller S. (2008) The impacts of local markets: A review of research on farmers markets and community supported agriculture (CSA). American Journal of Agricultural Economics. Vol. 90, Issue 5, pp. 1296–1302.

Danko, Y., & Nifatova, O. (2022). Agro-sphere determinants of green branding: eco-consumption, loyalty, and price premium. Humanities and Social Sciences Communications, 9(1), 1–9.

Holloway L., Maye D., Kneafsy M. Constructing Alternative Food Geographies: Representation and Practice. Oxford : Elsevier Press.

Philip Kotler, Hermawan Kartajaya (2016) Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. New Jersey : Wiley, 208 p.

Saunders C., Barber A., Taylor G. (2006) Food Miles-comparative energy missions performance of New-Zealand’s agriculture industry. Lincoln University Press.

Seyfang G. (2006) Ecological citizenship and sustainable consumption: Examining local organic food networks. Journal of Rural Studies. Vol. 22, Issue 4. Pp. 383–395.

Danko Yu.I. Systemnist ta kompleksnist yak osnova ratsionalnoho ahrarnoho marketynhu mikro-, mezo- ta makrorivniv [Systematicity and complexity as the basis of rational agricultural marketing at the micro, meso, and macro levels]. Available at: http://vlp.com.ua/files/72_1.pdf/

Illiashenko S.M., Shypulina Yu.S. (2015) Tovarna innovatsiina polityka: pidruchnyk [Commodity innovation policy: a textbook]. Sumy: VTD «Universytetska knyha», 281 p.

Krykovtseva N.O., Sakisian L.H., Bilenkyi O.Iu., Kortielova N.V. (2012) Marketynhova tovarna polityka: navch. posib. [Marketing commodity policy]. Kyiv : Znannia, 183 p.

Oklander M.A., Chukurna O.P. (2017) Marketynhova tsinova polityka: navch. posib. [Marketing price policy]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury», 240 p.

Piatnytska H. (2011) Prosuvannia tovariv i torhovelnykh posluh zasobamy Internet-reklamy [Promotion of goods and trade services by means of Internet advertising]. Tovary i rynky, vol. 1, pp. 49–59.

Parii L.V. (2016) Stratehii prosuvannia produktsii syru na ukrainskyi spozhyvchyi rynok [Strategies for promoting cheese products to the Ukrainian consumer market]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 11, pp. 176–181.

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Данько, Ю., & Колодяжна, В. (2023). МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА КРАФТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ АПК. Управління змінами та інновації, (6), 10-14. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-6-2