ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ КРАЇНИ

  • А.М. Орел Сумський національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0003-0823-3346
  • В.В. Дяченко Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: фінансова система, страхування, державний бюджет, товарний ринок, фінансові ресурси, державні фінанси, податки, позабюджетні фонди

Анотація

Дана наукова стаття присвячена можливостям фінансової системи економічного розвитку в секторах економіки країни. Значною мірою це залежить від їх потенційного ресурсу, а саме природних ресурсів, виробничих потужностей, кваліфікованих кадрів. Складовою економічного потенціалу є забезпечення фінансовими ресурсами, задля збалансованої та ефективної галузевої фінансової системи. Для того, щоб використовувати фінансові важелі, що впливають на економічні, місцеві, регіональні та національні економічні регулятори, які повинні відстежувати та тримати на контролю фінансові потоки, фактори дефіциту та сфери концентрації фінансових потенційних ресурсів. В дослідженні проаналізовано вплив внутрішнього попиту на фінансові ресурси та запобігання «відпливу» фінансових ресурсів за межі галузі. В умовах економічного спаду та нестабільного світового розвитку в економіці питання активаційних ролей має важливі наслідки, а саме регламенту національної системи фінансового регулювання, задля економічного зростання. Зменшити вплив опору факторів, необхідно реалізувати стимул заходів фінансового регулювання, поки держава прагне створити належні умови для сталої інтенсифікації економічний розвиток. Підсумовуючи, відповідне збільшення рівня ефективності системи державного управління, який мінімізує економічні та інституційні ризики формування має значення довгострокової фінансової стратегії, яка сприятиме рівновазі та узгодженості очікуваних макроекономічних цілей.

Посилання

Биков Д. Трансмісійний механізм фінансування бюджетного дефіциту. Ринок цінних паперів України. 2010. № 7. С. 59–64.

Бюджетний менеджмент : Підручник / За заг. ред. В. Феодосова. Київ : КНТЕУ, 2004. 864 с.

Стукало Н.В. Особливості сучасного трактування термінів „фінанси” та „фінансова система”. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Л. Українки. Економічні науки. 2006. № 1. С. 132–138.

Дьомін О.Б. Роль місцевих бюджетів. Економіка України. 2003. № 6.

Лисяк Л.В. Теоретичні засади оцінки ефективності бюджетної політики. Світ фінансів. 2017. № 3 (12). С. 50–57.

Козарезенко Л.В. Фінансова політика розвитку людського потенціалу : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 411 с.

Чугунов І.Я., Ігнатюк І.М. Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни. Економічний вісник університету. 2016. № 28 (1). С. 217–226.

Данько Ю.І. Інноваційні підходи до забезпечення конкурентоспроможності малих аграрних підприємств. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 153–158.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2246-19

Благун І.Г., Воронко Р.М., Бучкович М.Л. Бюджетний менеджмент. Львів : «Магнолія-2006», 2017. 224 с.

Лук’яненко І.Г., Сидорович М.Я. Бюджетно-податкова політика країни: нові виклики : монографія. Київ : НаУКМА, 2014. 230 с.

Bykov D. (2010). Transmisiynyy mekhanizm finansuvannya byudzhetnoho defitsytu [Transmission mechanism of budget deficit financing]. Rynok tsinnykh paperiv Ukrayiny, no 7, pp. 59–64.

Feodosova V. (2004). Byudzhetnyy menedzhment: pidruchnyk [Budget management: Textbook]. Kyiv: KNTEU.

Stukalo N.V. (2006). Osoblyvosti suchasnoho traktuvannya terminiv „finansy” ta „finansova systema” [Peculiarities of the modern interpretation of the terms "finance" and "financial system".]. Naukovyy visnyk Volynsʹkoho derzhavnoho universytetu im. L. Ukrayinky. Ekonomichni nauky, no 3, pp. 132–138.

Dʹomin O.B. (2003). Rolʹ mistsevykh byudzhetiv [The role of local budgets]. Ekonomika Ukrayiny № 6.

Lysyak L.V. (2017). Teoretychni zasady otsinky efektyvnosti byudzhetnoyi polityky [Theoretical principles of evaluating the effectiveness of budget policy]. Svit finansiv, no. 3 (12), pp. 50–57.

Kozarezenko L.V. (2016). Finansova polityka rozvytku lyudsʹkoho potentsialu [Financial policy of human potential development: monograph]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury.

Chuhunov I.YA. (2016). Ihnatyuk I.M. Formuvannya vydatkiv byudzhetu u systemi sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku krayiny [Formation of budget expenditures in the system of socio-economic development of the country]. Ekonomichnyy visnyk universytetu, no. 28 (1), pp. 217–226.

Danko Y.I. (2016). Innovatsiini pidkhody do zabezpechennia konkurentospromozhnosti malykh ahrarnykh pidpryiemstv [Innovative approaches to ensuring the competitiveness of small agricultural enterprises]. Problemy ekonomiky, no. 3, pp. 153–158.

Zakon Ukrayiny «Pro Derzhavnyy byudzhet Ukrayiny na 2018 rik» [Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2018"]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2246-19

Blahun I.H., Voronko R.M., Buchkovych M.L. (2017). Byudzhetnyy menedzhment [Budget management]. Lviv: «Mahnoliya-2006».

Lukyanenko I.H., Sydorovych M.YA. (2014). Byudzhetno-podatkova polityka krayiny: novi vyklyky [Budget and tax policy of the country: new challenges: monograph]. Kyiv: NaUKMA.

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Орел, А., & Дяченко, В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ КРАЇНИ. Управління змінами та інновації, (6), 25-32. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-6-5
Розділ
Фінанси, банківська справа та страхування