ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФАКТОРИНГУ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Г.А. Фарапонов Чорноморського національного університету імені Петра Могили; Державний університет «Житомирська політехніка»
Ключові слова: фінансові технології, факторинг, банківський кредит, факторингова компанія, Міжнародна організація з факторингу

Анотація

Проблеми забезпечення ефективності функціонування фінансово-банківської системи в Україні в умовах невизначеності, нестабільності та запровадження спеціального правового режиму воєнного стану особливо загострилися в умовах сучасності та потребують не лише швидкого реагування, а й ефективного вирішення, що в умовах інтенсифікації процесів цифровізації можна досягнути завдяки активізації залучення інноваційних фінансових технологій у фінансово-банківську систему. У статті здійснено критичний аналіз можливостей розвитку факторингу в умовах інтенсифікації фінансових технологій та посилення впливу дестабілізуючих чинників воєнного характеру, проаналізовано його перспективи та доведено актуалізацію проблематики дослідження розвитку факторингу в умовах модернізації фінансових технологій. На підставі проведеного компаративного аналізу визначено сутність факторингу, під яким пропонується розуміти здійснення специфічної діяльності щодо можливостей участі посередників, маклерів й агентів в процесі забезпечення діяльності, проведення банківських операцій та щодо надання послуг клієнту, предметом яких являється перехід права власності на дебіторську заборгованість. Виявлено основні проблеми розвитку факторингу в Україні, серед найбільш вагомих із яких визнано: (1) недосконалість організаційно-правового та нормативно-законодавчого механізмів визначення факторингу та регулювання факторингових операцій; (2) недосконалість чинного законодавства в частині регулювання факторингових операцій, надання факторингових послуг та функціонування ринку факторингу; (3) необізнаність економічних агентів із можливостями й перевагами факторингу; (4) відсутність реєстру факторингових угод, внаслідок чого зростають ризики подвійного фінансування. На підставі детального вивчення виявлених проблем, запропоновано пріоритетні напрями та перспективи стратегічного розвитку факторингу в Україні, що перебувають у площині посилення заходів законодавчого й адміністративного характеру щодо доступу бізнесу до факторингових послуг.

Посилання

Kagan Yu. Financial Technology (Fintech): Its Uses and Impact on Our Lives. 2022. URL: https://www.investopedia.com/terms/f/fintech.asp.

Ломачинська І.А., Куниця В.С. Роль Fintech у модернізації банківської діяльності в умовах глобалізації. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2018. Т. 23. Вип. 5 (70). С. 190–195.

Дерев’янко С.І. Факторинг в Україні: стан та перспективи розвитку. Міжнародний мультидисциплінарний науковий журнал «КОГОΣ. Мистецтво наукової думки». 2020. № 10. С. 34–40.

Момот Л. Факторингові послуги в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 16. Ч. 2. С. 147–149.

Момот Л. Факторинг та перспективи його розвитку в Україні. Збірник наукових праць ЧДТУ. 2014. Вип. 36. Ч. 1. Т. 1. С. 126–130.

Белінська К.В. Особливості здійснення форфейтингу як різновиду факторингу в Україні. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформація фінансової системи України: тенденції та перспективи розвитку» (25–26 листопада 2020 року). С. 8–10.

Герасименко Д.Є. Перспективи розвитку факторингових компаній в Україні. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформація фінансової системи України: тенденції та перспективи розвитку» (25–26 листопада 2020 року). С. 18–19.

Міжнародна організація з факторингу. URL: https://www.factoring.org/.

Kagan Yu. (2022) “Financial Technology (Fintech): Its Uses and Impact on Our Lives”. Available at: https://www.investopedia.com/terms/f/fintech.asp (Accessed May 14, 2023).

Lomachynska I.A. & Kunytsia V.S. (2018) “The role of Fintech in the modernization of banking activity in the conditions of globalization”. Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova, vol. 23, issue 5 (70), pp. 190–195.

Derevyanko S.I. (2020) “Factoring in Ukraine: state and development prospects”. Mizhnarodnyj muljtydyscyplinarnyj naukovyj zhurnal «KOGhOΣ. Mystectvo naukovoji dumky», vol. 10, pp. 34–40.

Momot L . (2016) “Factoring services in Ukraine”, Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu, vol. 16(2), pp. 147–149.

Momot L. (2014) “Factoring and prospects for its development in Ukraine”, Zbirnyk naukovykh pracj ChDTU, vol 36(1.1), pp. 126–130.

Belinska K.V. (2020) “Peculiarities of forfeiting as a type of factoring in Ukraine”, Materialy IV Vseukrajinsjkoji naukovo-praktychnoji konferenciji «Transformacija finansovoji systemy Ukrajiny: tendenciji ta perspektyvy rozvytku» (25–26 lystopada 2020 roku) pp. 8–10.

Gerasimenko D.E. (2020) “Development prospects of factoring companies in Ukraine”, Materialy IV Vseukrajinsjkoji naukovo-praktychnoji konferenciji «Transformacija finansovoji systemy Ukrajiny: tendenciji ta perspektyvy rozvytku» (25–26 lystopada 2 020 roku), pp. 18–19.

International factoring organization (2023) Available at: https://www.factoring.org/ (Accessed May 14, 2023).

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Фарапонов, Г. (2023). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФАКТОРИНГУ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Управління змінами та інновації, (6), 33-37. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-6-6
Розділ
Фінанси, банківська справа та страхування