АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • О.В. Акімова Донбаська державна машинобудівна академія
  • М.О. Петченко Донбаська державна машинобудівна академія
Ключові слова: аналітична оцінка, асиметрія інформація, фінансовий потенціал, підприємство, математична інтерпретація, стейкхолдер

Анотація

В статті розглядається підхід до визначення фінансового потенціалу підприємства в контексті альтернативи до традиційного. Запропонований підхід передбачає розгляд підприємства як складний об'єкт дослідження, з врахуванням аспектів теорії зацікавлених сторін, що має сприяти більш комплексному та глибокому аналізу фінансового потенціалу. Ключова проблема, яку досліджує ця стаття, є складність визначення фінансового потенціалу підприємства в умовах асиметрії інформації при можливих розбіжностях у цілях між різними зацікавленими сторонами. Приводиться концепція оцінки рівня фінансового потенціалу підприємства з математичною інтерпретацією що, дозволяє застосовувати різні підходи до оцінки, враховуючи індивідуальний досвід та знання зацікавлених сторін, таким чином забезпечуючи комплексний підхід до аналізу фінансової діяльності підприємства.

Посилання

Левченко Н.М. Фінансовий потенціал підприємства: сутність підходи до діагностики. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 2. С. 114–117. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2012/32.pdf

Богма О., Камінський С., Гутник П. Фінансовий потенціал підприємства: методика оцінювання. SCIENTIA·FRUCTUOSA (Вісник Київського національного торговельно-економічного університету). 2022. № 142(2). С. 36–47. DOI: https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2022(142)03

Кретова А.Ю. Характерні ознаки підприємства як соціально-економічного феномену. Культура народов Причерноморья. 2011. № 215. С. 82–86. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/64812

Краснокутська Н.С., Ришкова Я.С. Теорія зацікавлених сторін: основні положення та сфери дослідження. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2014. Вип. 1. С. 96–104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2014_1_11

Ареф’єва О.В., Комарецька П.В. Інтереси стейкхолдерів в організаційному забезпеченні стратегічного управління фінансовим потенціалом підприємств. Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». Вип. №9 (87). Київ : НАУ, 2008. С. 80–85. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/15959/1/%D0%90%D0%9F%D0%95_Komaretska_2008_9%2887%29.pdf

Шкільняк М.М, Овсянюк-Бердадіна О.Ф., Крисько Ж.Л., Демків І.О. Менеджмент: підручник. Тернопіль : ЗУНУ, 2022. 258 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/46199/1/MenedjmentPD_B5_1.11.22.pdf

Крисюк Л.М., Москвіченко І.М., Стаднік В.Г. Вплив асиметрії інформації на ринок підприємств транспортних послуг. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 23(1). С. 55–58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_23%281%29__14

Кравчук Г.В., Шевчук В.І., Пластун О.Л. Боротьба з інформаційною асиметрією як важлива складова забезпечення фінансової безпеки. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2013. № 1. С. 213–220. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_1_32

Ареф’єва О.В., Андрієнко М.М., Кравченко О.Р. Економічні аспекти механізму управління фінансовим потенціалом підприємства. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 35(2). С. 47–52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_35(2)__10

Маслак О.І., Квятковська Л.А. Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства. Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент. 2012. Вип. 9(1.1). С. 201–210. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2012_9(1)__26

Levchenko N. M. (2012) Finansovyy potentsial pidpryyemstva: sutnist' pidkhody do diahnostyky [Financial potential of an enterprise: essence and approaches to diagnostics]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no. 2, pp. 114–117. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2012/32.pdf (in Ukrainian)

Bohma O., Kaminskiy S. & Gutnik P. (2022) Finansoviy potentsial pidpryyemstva: metodika otsinyuvannya. [Financial potential of an enterprise: evaluation methodology.] ·SCIENTIA·FRUCTUOSA (Visnik Kyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu), no. 142(2), pp. 36–47. DOI: https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2022(142)03 (in Ukrainian)

Kretova A. Iu. (2011) Kharakterni oznaky pidpryiemstva yak sotsialno-ekonomichnoho fenomenu [The characteristic features of an enterprise as a socio-economic phenomenon]. Kultura narodov Prychernomoria, no. 215, pp. 82–86. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/64812 (in Ukrainian)

Krasnokutska N. S., Ryshkova Ya. S. (2014) Teoriia zatsikavlenykh storin: osnovni polozhennia ta sfery doslidzhennia [Stakeholder Theory: Basic Principles and Research Areas]. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, is. 1, pp. 96–104. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2014_1_11 (in Ukrainian)

Arefieva O. V., Komaretska P. V. (2008) Interesy steikkholderiv v orhanizatsiinomu zabezpechenni stratehichnoho upravlinnia finansovym potentsialom pidpryiemstv [Stakeholders' Interests in Organizational Support for Strategic Management of Enterprise Financial Potential]. Naukovyi ekonomichnyi zhurnal «Aktualni problemy ekonomiky», is. 9 (87). Kyiv: NAU, pp. 80–85. Available at: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/15959/1/%D0%90%D0%9F%D0%95_Komaretska_2008_9%2887%29.pdf (in Ukrainian)

Shkilniak M. M, Ovsianiuk-Berdadina O. F., Krysko Zh. L., Demkiv I. O. (2022) Menedzhment [Management]: pidruchnyk. Ternopil: ZUNU, 258 p. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/46199/1/MenedjmentPD_B5_1.11.22.pdf (in Ukrainian)

Krysiuk L. M., Moskvichenko I. M., Stadnik V. H. (2017) Vplyv asymetrii informatsii na rynok pidpryiemstv transportnykh posluh [The Impact of Information Asymmetry on the Market of Transport Services Enterprises]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, is. 23(1), pp. 55–58. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_23%281%29__14 (in Ukrainian)

Kravchuk H. V., Shevchuk V. I., Plastun O. L. (2013) Borotba z informatsiinoiu asymetriieiu yak vazhlyva skladova zabezpechennia finansovoi bezpeky [Fighting Information Asymmetry as an Important Component of Ensuring Financial Security]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, no. 1, pp. 213–220. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_1_32 (in Ukrainian)

Arefieva O. V., Andriienko M. M., Kravchenko O. R. (2018) Ekonomichni aspekty mekhanizmu upravlinnia finansovym potentsialom pidpryiemstva [Economic Aspects of the Mechanism of Enterprise Financial Potential Management]. Prychornomorski ekonomichni studii, is. 35(2), pp. 47–52. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_35(2)__10 (in Ukrainian)

Maslak O. I., Kvyatkovska L. A. (2012) Osnovni etapy otsinyuvannya stratehichnoho potentsialu pidpryyemstva [Key stages of evaluating the strategic potential of an enterprise]. Ekonomichni nauky. Ser. : Ekonomika ta menedzhment, is. 9(1.1), pp. 201–210. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2012_9(1)__26 (in Ukrainian)

Опубліковано
2023-12-20
Як цитувати
Акімова, О., & Петченко, М. (2023). АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Управління змінами та інновації, (8), 5-10. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-8-1