ГРАНТИ ПРОГРАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ «ЦИФРОВА ЄВРОПА»: МОЖЛИВОСТІ ТА БАР’ЄРИ

  • М.Я. Кобеля-Звір Львівський торговельно-економічний університет
  • Ю.В. Звір Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: Цифрова Європа, гранти, Програма Digital Europe, європейські гранти, грантова підтримка, гранти Європейського Союзу, гранти Європейської Комісії

Анотація

У статті розглянуто основні грантові інструменти Програми Європейської Комісії «Цифрова Європа». Продемонстровані її можливості для сприяння цифровій трансформації України та інтеграція її економіки в європейський цифровий ринок. Акцентовано на тому, що використання грантів Програми «Цифрова Європа» - це дієвий інструмент стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, представників виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадського сектору та вищих навчальних закладів. Продемонстровано перспективи використання грантових інструментів для реалізації цифрових ініціатив та інноваційних проектів. Акцентовано на пріоритетах та напрямах підтримки Програми «Цифрова Європа» для проектів органів влади, місцевого самоврядування, представників бізнесу та громадського сектору, а також вищих навчальних закладів у країнах-членах Європейського Союзу та партнерах Програми. Підкреслено основні цілі та завдання Програми з виокремленням напрямів підтримки в Україні. Проаналізовано млявий процес участі представників малого та середнього бізнесу, органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та організацій неприбуткового сектору, а також вищих навчальних закладів у грантовій програмі Європейської Комісії «Цифрова Європа». Наголошено на причинах не активного використання грантової, безповоротної, цільової допомоги від найвищого органу виконавчої влади Європейського Союзу, а саме: відсутність у потенційних грантоотримувачів розуміння, хто, на що та як може отримати грант, брак професійних проектних менеджерів, грантрайтерів та фандрейзерів, обов’язковість партнерства. Підсумовано, що використання грантів Програми представниками органів державної влади та місцевого самоврядування здатне повпливати на цифрову трансформацію України та інтеграцію її економіки в європейський цифровий ринок. Проте ефективність використання грантових можливостей цієї Програми прямо залежить від доступності інформації про відкриті грантові конкурси та перспективи отримання фінансування для представників бізнесу, громадськості, навчальних закладів та влади.

Посилання

Андрощук Г.О. Цифрова трансформація європейської економіки: стан та місце України. Інформація і право. 2023. № 1(44). URL: http://il.ippi.org.ua/article/view/287719 (дата звернення: 02.10.2023).

Бречко О. Управління формуванням єдиного цифрового ринку ЄС: інтеграційні виклики для України. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/48083/1/ZBIRNIK_2023_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_04_05_2023.pdf#page=23 (дата звернення: 08.10.2023).

Грень Р.Т. Інтеграція України в єдиний цифровий простір ЄС. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2023. № 47. С. 25–28. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2023-47-5 (дата звернення: 11.10.2023).

ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту». URL: https://epo.org.ua/ (дата звернення: 21.10.2023).

Інструкція з підготовки проєктної заявки. URL: https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Proposal+forms#Proposalforms-OverviewoftheEditformsstep (дата звернення: 05.10.2023).

Кобеля-Звір М.Я. Грантові програми Європейської Комісії як інструменти розвитку: можливості та бар’єри. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Випуск 2 (72) 2023. С. 48–53. URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2023/72_2023/9.pdf (дата звернення: 14.10.2023).

Кобеля-Звір М.Я. Грантові програми транскордонного співробітництва: можливості, перспективи, перепони. Економічний простір. 2023. № 186. С. 44–48. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/handle/123456789/11096 (дата звернення: 03.10.2023).

Мосій Л.Є., Козбур Г.В., Мосій О.Б. Цифрова трансформація: стратегії та інструменти. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції. 2023. Випуск 78. URL: http://www.konferenciaonline.org.ua/data/downloads/file_1693298685.pdf#page=69 (дата звернення: 15.10.2023).

Отамась І.Г. Європейські підходи до розвитку цифрових компетенцій для електронного менеджменту в освітньому середовищі України. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Глухів, 13 трав. 2022 р.), Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2022. С. 317 С. 192‒195. URL: https://lib.iitta.gov.ua/733139/1/zbirnik_maket_SG-13-05-2022-192-195.pdf (дата звернення: 29.10.2023).

Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу «Цифрова Європа» (2021-2027) : Закон України від 23.02.2023 № 2926-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2926-20#Text (дата звернення: 07.10.2023).

Програма ЄС «Цифрова Європа» (2021-2027). URL: https://business.diia.gov.ua/digital-europe-programme (дата звернення: 16.10.2023).

Тульчинська С.О., Корзун Л.С. Цифровізація як засіб трансформації економіки України. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Випуск 25 (2020). С. 52–59. URL: http://sbkeip.kpi.ua/article/view/199972 (дата звернення: 09.10.2023).

Фінансово-економічні розрахунки до проекту Закону України «Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу «Цифрова Європа» (2021-2027)». URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1640745 (дата звернення: 11.10.2023).

Центр розвитку «ЧАС ЗМІН». URL: http://www.chaszmin.com.ua/ (дата звернення: 30.10.2023).

Digital Europe Programme (DIGITAL). URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/ programmes/digital (дата звернення: 11.10.2023).

EEN-Україні. URL: http://eenukraine.com/uk/ (дата звернення: 04.10.2023).

Funding & Tender Portal. Find calls for proposals and tenders. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/ home (дата звернення: 11.10.2023).

Androschuk H. O. (2023) Tsyfrova transformatsiia ievropejs'koi ekonomiky: stan ta mistse Ukrainy [Digital transformation of the European economy: the state and place of Ukraine]. Informatsiia i pravo, no. 1(44). Available at: http://il.ippi.org.ua/article/view/287719 (accessed October 2, 2023).

Brechko O. Upravlinnia formuvanniam iedynoho tsyfrovoho rynku YeS: intehratsijni vyklyky dlia Ukrainy [Managing the formation of the EU single digital market: integration challenges for Ukraine]. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bit-stream/316497/48083/1/ZBIRNIK_2023_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_04_05_2023.pdf#page=23 (accessed October 8, 2023).

Hren R. T. (2023) Intehratsiia Ukrainy v yedynyi tsyfrovyi prostir YeS. [Ukraine's integration into the EU's digital single market]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, no. 47, pp. 25–28. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2023-47-5 (accessed October 11, 2023).

DU "Ofis z rozvytku pidpryiemnytstva ta eksportu" [DU "Office for the Development of Entrepreneurship and Export"]. Available at: https://epo.org.ua/ (accessed October 21, 2023).

Instruktsiia z pidhotovky proiektnoi zaiavky [Instructions for preparing a project application]. Available at: https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Proposal+forms#Proposalforms-OverviewoftheEditformsstep (accessed Octo¬ber 5, 2023).

Kobelia-Zvir M. Ya. (2023) Hrantovi prohramy Yevropejs'koi Komisii iak instrumenty rozvytku: mozhlyvosti ta bar'iery [Grant programs of the European Commission as development tools: opportunities and barriers]. Naukovo-vyrobnychyi zhurnal "Biznes-navi¬hator", vol. 2 (72), pp. 48–53. Available at: http://business-navigator.ks.ua/journals/2023/72_2023/9.pdf (accessed October 14, 2023).

Kobelia-Zvir M. Ya. (2023) Hrantovi prohramy transkordonnoho spivrobitnytstva: mozhlyvosti, perspektyvy, perepony [Grant programs of cross-border cooperation: opportunities, prospects, obstacles]. Ekonomichnyi prostir, no. 186, pp. 44–48. Available at: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/handle/123456789/11096 (accessed October 03, 2023).

Mosij L. Ye., Kozbur H. V., Mosij O. B. (2023) Tsyfrova transformatsiia: stratehii ta instrumenty [Digital transforma¬tion: strategies and tools]. Informatsiine suspilstvo: tekhnolohichni, ekonomichni ta tekhnichni aspekty stanovlennia: materialy Mizhnarodnoi naukovoi internet-konferentsii, vol. 78. Available at: http://www.konferenciaonline.org.ua/data/downloads/file_1693298685.pdf#page=69 (accessed October 15, 2023).

Otamas I. H. (2022) Yevropejs'ki pidkhody do rozvytku tsyfrovykh kompetentsij dlia elektronnoho menedzhmentu v osvitn'omu seredovyschi Ukrainy [European approaches to the development of digital competencies for electronic management in the educational environment of Ukraine]. Rozvytok pedahohichnoi maisternosti maibutnoho pedahoha v umovakh osvitnikh transformatsii: materialy vseukr. nauk.-prakt. konf. (Hlukhiv, 13 trav. 2022). Hlukhiv: Hlukhivskyi NPU im. O. Dovzhenka, p. 317, pp. 192‒195. Available at: https://lib.iitta.gov.ua/733139/1/zbirnik_maket_SG-13-05-2022-192-195.pdf (accessed October 29, 2023).

Pro ratyfikatsiiu Uhody mizh Ukrainoiu ta Yevropejs'kym Soiuzom pro uchast' Ukrainy u prohrami Yevropejs'koho Soiuzu "Tsyfrova Yevropa" (2021–2027): Zakon Ukrainy vid 23.02.2023 № 2926-IX [On the ratification of the Agreement between Ukraine and the European Union on Ukraine's participation in the European Union program "Digital Europe" (2021–2027): Law of Ukraine dated 23.02.2023 No. 2926-IX]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2926-20#Text (accessed October 7, 2023).

Prohrama YeS "Tsyfrova Yevropa" (2021–2027) [EU program "Digital Europe" (2021–2027)]. Available at: https://business.diia.gov.ua/digital-europe-programme (accessed October 16, 2023).

Tulchynska S. O., Korzun L. S. (2020) Tsyfrovizatsiia yak zasib transformatsii ekonomiky Ukrainy [Digitalisation as a means of transforming Ukraine's economy]. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo, vol. 25, pp. 52–59. Available at: http://sbkeip.kpi.ua/article/view/199972 (accessed October 9, 2023).

Finansovo-ekonomichni rozrakhunky do proektu Zakonu Ukrainy "Pro ratyfikatsiiu Uhody mizh Ukrainoiu ta Yevropejs'kym Soiuzom pro uchast' Ukrainy u prohrami Yevropejs'koho Soiuzu "Tsyfrova Yevropa" (2021–2027)" [Financial and economic calcula¬tions for the draft Law of Ukraine "On the ratification of the Agreement between Ukraine and the European Union on the participation of Ukraine in the European Union program "Digital Europe" (2021–2027)"]. Available at: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1640745 (accessed October 11, 2023).

Tsentr rozvytku "ChAS ZMIN" ["TIME OF CHANGE" development center]. Available at: http://www.chaszmin.com.ua/ (accessed October 30, 2023).

Digital Europe Programme (DIGITAL). Available at: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital (accessed October 11, 2023).

EEN-Ukraini [EEN-Ukraine]. Available at: http://eenukraine.com/uk/ (accessed October 4, 2023).

Funding & Tender Portal. Find calls for proposals and tenders. Available at: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportu-nities/portal/screen/home (accessed October 11, 2023).

Опубліковано
2023-12-20
Як цитувати
Кобеля-Звір, М., & Звір, Ю. (2023). ГРАНТИ ПРОГРАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ «ЦИФРОВА ЄВРОПА»: МОЖЛИВОСТІ ТА БАР’ЄРИ. Управління змінами та інновації, (8), 17-22. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-8-3