ПЕРСПЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК НАПРЯМІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВІЙНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ

  • Л.В. Шитікова Національний університет «Запорізька політехніка» https://orcid.org/0000-0002-1587-8209
  • Л.С. Кутідзе Національний університет «Запорізька політехніка» https://orcid.org/0000-0002-4538-0874
  • О.С. Змикало Національний університет «Запорізька політехніка»
Ключові слова: ринок праці, фактори розвитку ринку праці, попит і пропозиція робочої сили, зайнятість населення, безробіття

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням стабілізації ринку праці в Україні під час воєнних дій. Доведено, що повномасштабні активні бойові дії, які на даний час проводяться на території України, приводять до втрати доходів працездатного населення, оскільки діяльність підприємств вимушено припиняється або призупиняється на тимчасово окупованих територіях або територіях, де відбуваються активні військові дії, зовсім невелика кількість суб’єктів працюють у гібридному форматі; деякі мають змогу працювати в режимі оффлайн. Також війна негативно впливає на трудовий потенціал країни, порушує функціонування ринку робочої сили, провокує підвищення рівня невизначеності. Суттєвим наслідком ускладнення кількісної оцінки сучасного безробіття є дозвіл на відтермінування подання звітної інформації для внутрішньо переміщених осіб та роботодавців. З’ясовано, що причинами зростання рівня зареєстрованого безробіття є активна міграція українців за кордон, зменшення підконтрольних українській владі територій, мобілізація. На основі звітів Державного центру зайнятості проведено аналіз сучасної ситуації на ринку праці. Досліджено показники чисельності зареєстрованих безробітних, працевлаштованого населення, динаміки конкуренції на 1 вакансію, кількості вакансій та безробітних за регіонами та видами економічної діяльності. Визначено сучасні тенденції, що спостерігаються на ринку праці, а саме дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили, низький рівень оплати праці, висока конкуренція. З’ясовано, що причинами, чому люди відмовляються від послуг державного центру зайнятості, є наявність громадських робіт, які мають мінімальну оплату та високу ймовірність направлення, в той же час при відмові від пропонованої роботи може бути зняття з обліку зареєстрованого безробітного. В статті основі згрупованих даних визначені негативні тенденції впливу на ринок праці та запропоновано механізми регулювання в Україні негативних тенденцій на ринку праці задля його стабілізації, серед яких впровадження загальнодержавної політики, що ґрунтується на принципах стимулювання та підтримки малого і середнього бізнесу, правильно організована дистанційна робота з гнучким графіком, вдосконалення системи мотивації співробітників під час війни тощо. Запропоновані напрями роботи мають довгостроковий характер, тому механізми їх реалізації потрібно запроваджувати як на державному та регіональному рівнях, так і на рівні конкретних підприємств.

Посилання

Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку: кол. монографія / за ред. Е.М. Лібанової. Київ : Ін-т демографії та соціал. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України, 2016. 328 с.

Чернявська О.В. Ринок праці: навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 522 с.

Колот А.М., Данюк В.М., Герасименко О.О. та ін. Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія / за наук. ред. А.М. Колота. Київ : КНЕУ, 2017. 504 с.

Любомудрова Н., Гойчук В. Зміни на ринку праці в умовах воєнного стану та перспективи післявоєнного відновлення. Економіка та суспільство. 2022. № 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-31

Мантур-Чубата О.С., Ваганова Л.В. Ринок праці України в умовах воєнного стану. Економіка і регіон. 2022. № 85. С. 81–87.

Потреби України на відновлення та відбудову оцінюються у 349 мільярдів доларів США. URL: https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2022/09/09/ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-estimated-349-billion (дата звернення: 28.08.2023).

Кутідзе Л.С., Єськов К.О. Оцінка тенденцій та визначення факторів розвитку регіонального ринку праці. Молодий вчений. 2018. № 6(2). С. 416–421.

Штундер І.О. Критерії та показники ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку економіки. Економіка і право. 2013. № 22. С. 60–65.

Пуліна Т.В., Ткачук О.Ю., Вафіна А.О. Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 44–49.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Закон України від 19.11.2022 р. № 1533-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14#Text (дата звернення: 28.08.2023)

Дані щодо кількості зареєстрованих безробітних та надання їм послуг, а також кількості зареєстрованих вакансій з 2018 по 2022 рр. URL: https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/1-dani-shchodo-kilkosti-zareyestrovanyh-bezrobitnyh-ta-nadannya-yim-poslug-takozh (дата звернення: 28.08.2023).

Державний центр зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67 (дата звернення: 27.09.2023).

Ринок праці в умовах війни: тенденції та перспективи. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/rynok-pratsi-v-umovakh-viyny-tendentsiyi-ta-perspektyvy (дата звернення: 28.08.2023).

Романов А. Асиметрії ринку праці та механізми їх регулювання в умовах досягнення цілей сталого розвитку. Економічний аналіз. 2019. Том 29. № 4. С. 64–65.

Кабаченко Г.С. Регулювання ринку праці в умовах трансформації структури зайнятості: дис… канд. екон. наук : 08.00.07. Вінниця, 2017. C. 150–155.

Yelisyeyeva O. et al. Improvement of the Salary Organization on the Basis of the Personnel Professional-Qualification Level Evaluation Method. 2021.

Libanovoi E. M. (eds.) (2016) Liudskyi rozvytok v Ukraini. Innovatsiini vydy zainiatosti ta perspektyvy yikh rozvytku: kol. monohrafiia. Kyiv: In-t demohrafii ta sotsial. doslidzh. im. M. V. Ptukhy NAN Ukrainy, 328 p.

Cherniavska O. V. (2013) Rynok pratsi : navch. posibnyk. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury, 522 p.

Kolot A. M., Daniuk V. M., Herasymenko O. O. (et al.) (2017) Hidna pratsia: imperatyvy, ukrainski realii, mekhanizmy zabezpechennia: monohrafiia / za nauk. red. A.M. Kolota. Kyiv: KNEU, 504 p.

Liubomudrova N., Hoichuk V. (2022) Zminy na rynku pratsi v umovakh voiennoho stanu ta perspektyvy pisliavoiennoho vidnovlennia. Ekonomika ta suspilstvo, no. (40). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-31

Mantur-Chubata O. S., Vahanova L. V. (2022) Rynok pratsi ukrainy v umovakh voiennoho stanu. Ekonomika i rehion, no. 85, pp. 81–87.

Potreby Ukrainy na vidnovlennia ta vidbudovu otsiniuiutsia u 349 miliardiv dolariv SShA. Available at: https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2022/09/09/ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-estimated-349-billion (accessed August 28, 2023).

Kutidze L. S., Yeskov K.O. (2018) Otsinka tendentsii ta vyznachennia faktoriv rozvytku rehionalnoho rynku pratsi. Molodyi vchenyi, no. 6(2), pp. 416–421.

Shtunder I. O. (2013) Kryterii ta pokaznyky efektyvnoi zainiatosti v umovakh innovatsiinoho rozvytku ekonomiky. Ekonomika i pravo, no. 22, pp. 60–65.

Pulina T. V., Tkachuk O. Yu., Vafina A. O. (2018) Rozvytok kadrovoho potentsialu orhanu publichnoi sluzhby [Development of personnel potential of the public service body]. Ekonomika ta derzhava, no. 12, pp. 44–49.

Pro zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia na vypadok bezrobittia. Zakon Ukrainy vid 19.11.2022 no. 1533-III. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14#Text

Dani shchodo kilkosti zareiestrovanykh bezrobitnykh ta nadannia yim posluh, a takozh kilkosti zareiestrovanykh vakansii z 2018 po 2022 rr. Available at: https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/1-dani-shchodo-kilkosti-zareyestrovanyh-bezrobitnyh-ta-nadannya-yim-poslug-takozh (accessed August 28, 2023).

Derzhavnyi tsentr zainiatosti. Available at: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67 (accessed September 27, 2023).

Natsionalnyi Instytut Stratehichnykh Doslidzhen. Rynok pratsi v umovakh viiny: tendentsii ta perspektyvy. Available at: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/rynok-pratsi-v-umovakh-viyny-tendentsiyi-ta-perspektyvy (accessed August 28, 2023).

Romanov A. (2019) Asymetrii rynku pratsi ta mekhanizmy yikh rehuliuvannia v umovakh dosiahnennia tsilei staloho rozvytku. Ekonomichnyi analiz, vol. 29, no. 4, pp. 64–65.

Kabachenko H. S. (2017) Rehuliuvannia rynku pratsi v umovakh transformatsii struktury zainiatosti: dys… kand. ekon. nauk : 08.00.07. Vinnytsia. Pp. 150–155.

Yelisyeyeva O., Shmygol N., Kutova N., Stolietova I. & Polcyn J. (2021) Improvement of the Salary Organization on the Basis of the Personnel Professional-Qualification Level Evaluation Method.

Опубліковано
2023-12-20
Як цитувати
Шитікова, Л., Кутідзе, Л., & Змикало, О. (2023). ПЕРСПЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК НАПРЯМІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВІЙНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ. Управління змінами та інновації, (8), 55-59. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-8-9