СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОЇ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Ключові слова: стратегія, управління, комунікації, механізм управління комунікаціями, державна банківська установа

Анотація

Розглянуто комунікацію підприємства як одну із стратегічних сфер діяльності. Висвітлено особливості стратегічного управління комунікаційною політикою державної банківської установи. Окреслено цілі комунікаційної політики у розрізі стратегічних та тактичних. Виділено основні функції державної банківської комунікації, які впливають на її комунікації. Відмічено, що банківські установи мають громіздку організаційну структуру, яка негативно позначається на ефективності комунікації. Наведено принципи відповідно до яких має формуватися механізм ефективного управління комунікаціями банківської установи. Зазначено, що наявність механізму управління комунікаціями дозволяє поєднати та скоординувати дії всіх підрозділів банку, а також банку і його контактних аудиторій. Відмічено, що на перший план в механізмі управління комунікаціями виходять маркетингові комунікації, які поєднують підприємство із ринком.

Посилання

Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З., Кириченко А.С. Стратегічні підходи до управління маркетинговими комунікаціями на підприємстві. Ефективна економіка. 2021. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9703 (дата звернення: 14.09.2023).

Гудзь О.Є., Маковецька І.М. Управління комунікаціями в підприємствах: монографія. Львів : Галицька видавнича спілка, 2021. 216 с. URL: https://duikt.edu.ua/uploads/l_2244_33271965.pdf (дата звернення 25.09.2023)

Дарчук В.Г. Аналіз та планування маркетингової діяльності : навч. посібн. Київ : ДУТ, 2019. 146 с. URL: https://duikt.edu.ua/uploads/l_796_67558907.pdf (дата звернення 14.10.2023)

Жигайло Н.І. Комунікативний менеджмент: навч. посібн. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. 368 с.

Ключові показники діяльності державних банків, станом на 01.04.2023. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_01_04_2023.pdf (дата звернення 10.10.2023)

Лавриненко С., Зелінська А., Бездітко О. Бізнес-комунікації та їх інноваційність в системі менеджменту підприємства. Економіка та суспільство. 2023. № 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-41

Маковецька І.М. Управління комунікаціями в підприємствах: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Державний університет телекомунікацій. Київ, 2021. 253 с. URL: https://duikt.edu.ua/uploads/p_1537_91584165.pdf?file=p_1537_91584165.pd (дата звернення 29.09.2023).

Овєчкіна О.А., Солоха Д.В., Іванова К.В. Планування маркетингу : навч.посібн. Київ : ЦУЛ, 2013. 352 с. URL: https://pidru4niki.com/1455062353718/marketing/zmistoviy_modul_planuvannya_komunikatsiynoyi_politiki_marketingu (дата звернення 01.11.2023)

Павлішина Н.М., Наливайко Т.В. Формування стратегії просування у соціальних мережах. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 6 (23). С. 341-438. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-23-2019

Слюсарєва Л.А., Костіна О.М. Удосконалення комунікаційної політики підприємства. Економіка і суспільство. 2018. Випуск 16. С. 484–494. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/16_ukr/74.pdf (дата звернення 04.11.2023).

Софіщенко І.Я. Формування комунікаційного механізму міжнародних проектів на основі аналізу стейкхолдерів. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/f279ab42-082c-4584-8713-51c1823d3341/content(дата звернення 30.10.2023).

Шмиголь Н.М., Касянок М.А. Управління фінансово¬економічною стійкістю комерційного банку в умовах економічної конкуренції. Інфраструктура ринку. 2018. №9. С. 379–385.

Hrynko T. V., Hviniashvili T. Z., Kyrychenko A. S. (2021) Stratehichni pidkhody do upravlinnia marketynhovymy komunikatsiiamy na pidpryiemstvi [Strategic approaches to the management of marketing communications at the enterprise]. Efektyvna ekonomika, no. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9703 (accessed September14, 2023).

Hudz O. Ye., Makovetska I. M. (2021) Upravlinnia komunikatsiiamy v pidpryiemstvakh: monohrafiia [Management of communications in enterprises: monograph]. Lviv: Halytska vydavnycha spilka, 216 p. Available at: https://duikt.edu.ua/uploads/l_2244_33271965.pdf (accessed September 25, 2023).

Darchuk V. H. (2019) Analiz ta planuvannia marketynhovoi diialnosti : navch. posibn [Analysis and planning of marketing activities: study guide]. Kyiv: DUT, 146 p. Available at: https://duikt.edu.ua/uploads/l_796_67558907.pdf (accessed October 14, 2023).

Zhyhailo N. I. (2012) Komunikatyvnyi menedzhment : navch. рosibn [Communicative management: study guide]. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka, 368 p. (in Ukrainian)

Kliuchovi pokaznyky diialnosti derzhavnykh bankiv, stanom na 01.04.2023 [Key performance indicators of state banks, as of April 1, 2023]. Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_01_04_2023.pdf (accessed October 10, 2023).

Lavrynenko S., Zelinska A., Bezditko O. (2023) Biznes-komunikatsii ta yikh innovatsiinist v systemi menedzhmentu pidpryiemstva [Business communications and their innovativeness in the enterprise management system]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 48. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2232/2155 (accessed October 10, 2023).

Makovetska I. M. (2021) Upravlinnia komunikatsiiamy v pidpryiemstvakh [Management of communications in enterprises]: dys. … kand. ekon. nauk : 08.00.04 ; Derzhavnyi universytet telekomunikatsii. Kyiv. 253 p. Available at: https://duikt.edu.ua/uploads/p_1537_91584165.pdf?file=p_1537_91584165.pd (accessed September 9, 2023).

Oviechkina O. A., Solokha D. V., Ivanova K. V. (2013) Planuvannia marketynhu : navch.posibn [Marketing planning: study guide]. Kyiv: TsUL, 352 p. Available at: https://pidru4niki.com/1455062353718/marketing/zmistoviy_modul_planuvannya_komunikatsiynoyi_politiki_marketingu (accessed October 1, 2023).

Pavlishyna N. M., Nalyvaiko T. V. (2019) Formuvannia stratehii prosuvannia u sotsialnykh merezhakh [Formation of a promotion strategy in social networks]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, no. 6 (23), pp. 341–438. Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-23-2019 (accessed October 9, 2023).

Sliusarieva L. A., Kostina O. M. (2018) Udoskonalennia komunikatsiinoi polityky pidpryiemstva [Improvement of the company's communication policy]. Ekonomika i suspilstvo, is. 16, pp. 484–494. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/16_ukr/74.pdf (accessed October 4, 2023).

Sofishchenko I. Ya. (2021) Formuvannia komunikatsiinoho mekhanizmu mizhnarodnykh proektiv na osnovi analizu steikkholderiv [Formation of the communication mechanism of international projects based on stakeholder analysis]. Available at: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/f279ab42-082c-4584-8713-51c1823d3341/content (accessed October 30, 2023).

Shmyhol R. M., Kasyanok M. A. (2018) Management of Financial and Economic Stability of a Commercial Bank in Conditions of Economic Competition. Market Infrastructure, no. 9, pp. 379–385.

Опубліковано
2023-12-20
Як цитувати
Тесленок, І., Ситніков, О., & Нечипоренко, Н. (2023). СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОЇ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ. Управління змінами та інновації, (8), 60-65. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-8-10
Розділ
Фінанси, банківська справа та страхування