ІНТЕГРАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У ПРИЙМАЮЧІ ГРОМАДИ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

  • В.А. Поліщук Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0002-4119-4329
  • Н.С. Олексюк Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0002-1538-1470
  • О.М. Бачинська Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут» https://orcid.org/0000-0001-6994-469X
Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, територіальна громада, економічна інтеграція, соціальне підприємництво, бізнес-проєкт, стартап

Анотація

У статті акцентовано увагу на питанні адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у приймаючі громади. Наведено критерії класифікації ВПО в залежності від можливості їх економічної інтеграції. Авторами наголошено на важливості розробки (перегляду) стратегічного плану розвитку громади з метою трансформації соціальних інституцій задля задоволення потреб усіх членів громади незалежно від тривалості приналежності до неї. Відзначено, що успішність процесу інтеграції залежить від сукупної взаємодії державної політики із бажанням та готовністю як ВПО інтегруватись в громаду, так і громади приймати ВПО як ресурс розвитку. Запропоновано розглядати соціальне підприємництво як один з найефективніших інструментів інтеграції ВПО у громаду. Доведено роль розвитку підприємництва у громаді як каталізатора її конкурентоспроможності та стабільності розвитку, а також інструмента пом’якшення ряду соціальних проблем.

Посилання

Васильців Т.Г., Мульска О.П., Лупак Р.Л., Бідак В.Я. Збереження людського капіталу України в умовах війни (чинник соціальної вразливості населення): постановка проблеми. URL: http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/1146/1081 (дата звернення: 25.04.2023)

Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади: діагностика стану та механізми забезпечення : монографія / О.Ф. Новікова, В.П. Антонюк, О.В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки промисловості. Київ, 2018. 244 с.

Кірєєва О.Б. Соціальне підприємництво як інструмент державної соціальної політики. URL: http://12856.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11kobdsp.pdf (дата звернення: 24.04.2023)

Набуті чи втрачені можливості для місцевого економічного розвитку під час війни? URL: https://www.prostir.ua (дата звернення: 28.04.2023)

Понад 300 постраждалих від війни мікро- та малих підприємств отримають гранти на відновлення за фінансування німецького уряду. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=ede581a3-0443-421c-b437-be36d19a47b8&title=Ponad300-Postrazhdalikh (дата звернення: 25.04.2023)

Семигіна Т.В., Гусак Н.Є., Трухан С.О. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб. URL: https://cutt.ly/m5GZF3Q (дата звернення: 14.04.2023)

Сутність інтеграції. Практичні аспекти. URL: http://chaika.org.ua/sutnist-intehratsii-praktychni-aspekty (дата звернення: 11.04.2023)

Сушкова О., Осадчий Є. Оцінка впливу малого та середнього бізнесу на економічний розвиток та фінансову спроможність територіальних громад різних рівнів в Україні. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/244130/242094 (дата звернення: 18.04.2023)

Уряд схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року. URL: https://minre.gov.ua/2023/04/07/uryad-shvalyv-strategiyu-derzhavnoyi-polityky-shhodo-vnutrishnogo-peremishhennya-na-period-do-2025-roku/ (дата звернення: 25.04.2023)

Чи є робота в Україні в умовах війни? URL: https://grc.ua (дата звернення: 11.04.2023)

Як соціальні проєкти розвивають громади та сприяють інтеграції внутрішньо переміщених осіб. URL: https://decentralization.gov.ua/en/news/16001 (дата звернення: 20.04.2023)

Vasyltsiv T.H., Mulska O.P., Lupak R.L., Bidak V.Ia. Preservation of human capital of Ukraine in the conditions of war (a factor of social vulnerability of the population): statement of the problem. Available at: http://journals-lute.lviv.ua/-index.php/visnyk-econom/ article/view/1146/1081 (accessed April 25, 2023).

Novikova O.F., Antoniuk V.P., Pankova O.V. (2018) Integration of internally displaced persons into territorial communities: diagnosis of the condition and mechanisms of support: monograph. NAN Ukrainy. Kyiv.

Kirieieva O.B. Social entrepreneurship as a tool of state social policy. Available at: http://12856.dbuapa.dp.ua/zbirnik/201102(6)/11kobdsp.pdf. (accessed April 24, 2023).

Were opportunities for local economic development gained or lost during the war? Available at: https://www.prostir.ua (accessed April 28, 2023).

More than 300 war-affected micro and small enterprises will receive reconstruction grants funded by the German government. Available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=ede581a3-0443-421c-b437-be36d19a47b8&title=Ponad300- Postrazhdalikh (accessed April 25, 2023).

Semyhina T.V., Husak N.Ie., Trukhan S.O. Social support of internally displaced persons. Available at: https://cutt.ly/m5GZF3Q (accessed April 14, 2023).

The essence of integration. Practical aspects. Available at: http://chaika.org.ua/sutnist-intehratsii-praktychni-aspekty (accessed April 11, 2023).

Sushkova O., Osadchyi Ye. Assessment of the influence of small and medium-sized businesses on the economic develop-ment and financial capacity of territorial communities of different levels in Ukraine. Available at: http://ppeu.stu.cn.ua/article/ view/244130/242094 (accessed April 18, 2023).

The Government approved the State Policy Strategy on Internal Displacement for the period until 2025. Available at: https://minre.gov.ua/2023/04/07/uryad-shvalyv-strategiyu-derzhavnoyi-polityky-shhodo-vnutrishnogo-peremishhennya-na-peri¬od-do-2025-roku/ (accessed April 25, 2023).

Is there work in Ukraine in conditions of war? Available at: https://grc.ua (accessed April 11, 2023).

How social projects develop communities and contribute to the integration of internally displaced persons. Available at: https://decentralization.gov.ua/en/news/16001 (accessed April 20, 2023).

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Поліщук, В., Олексюк, Н., & Бачинська, О. (2023). ІНТЕГРАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У ПРИЙМАЮЧІ ГРОМАДИ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ. Управління змінами та інновації, (6), 5-9. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-6-1