СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ В СИСТЕМІ АГРОБІЗНЕСУ УКРАЇНИ

Ключові слова: фінанси, фінансові ресурси, фінансова стійкість, фінансовий стан, фінансові ризики, управління ризиками, суб’єкт господарювання, аграрний сектор

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти фінансової стійкості господарюючих суб’єктів в системі агробізнесу України. Охарактеризовано поняття фінансової стійкості суб’єкта господарювання в сучасних економічних умовах. Подана та охарактеризована структура фінансової стійкості суб’єкта господарювання. Встановлена сутність фінансового стану суб’єкта господарювання. В процесі дослідження визначено та структуровано фактори, що впливають на фінансову стійкість суб’єкта господарювання в аграрному секторі економіки. Встановлено вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на фінансову стійкість суб’єкта господарювання. Визначено способи пом'якшення негативних наслідків від впливу зовнішніх факторів на фінансову стійкість суб’єкта господарювання. Визначена важлива роль управління фінансовими ризиками, які можуть виникати та впливати на фінансову стійкість суб’єкта господарювання. Розроблена загальна концепція формування системи управління ризиками на підприємствах агропромислового комплексу.

Посилання

Hulse J. H. Sustainable Development at Risk: Ignoring the Past. New Delhi : Ottawa : Cambridge University Press India Pvt. Ltd. ; International Development Research Centre, 2007. 390 p.

Варналій З. С., Прокопенко Н. С., Тимошенко А.О., Куцик О. І., Моделювання системи фінансового забезпечення розвитку малих підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. Випуск № 4 (22). С. 50–56.

Герасимчук Н.А. Економічні і фінансові ризики: навчальний посібник. Київ : Компринт, 2015. 288 с.

Геращенко І.О. Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : економічні науки. 2017. № 24(1246). С. 124–128.

Докієнко Л.М. Концептуальні підходи до комплексної діагностики фінансової стійкості підприємства. Підприємництво та інновації. 2020. № 14. С. 25–31.

Жукевич С.М. Діагностика фінансово-економічної стійкості суб’єкта господарювання: концептуальний підхід. Інноваційна економіка. 2016. № 5–6(63). С. 206–211.

Заросило В.О. Загрози фінансовій безпеці та їх класифікація. Наукові праці МАУП. 2017. № 52(1). С. 17–22.

Кампо Г.М., Дочинець Н.М., Гаврилець О.В. Оцінка фінансової стійкості підприємств України. Науковий вісник Ужгородського університету : Серія «Економіка». 2017. № 49. С. 150–158.

Костюк Т.О. Економічна безпека сільського господарства України: сучасний стан та прогноз. Агросвіт. 2017. № 17. С. 53–62.

Корчевська Л.О., Адвокатова Н.О. Вартісний підхід до визначення фінансової стійкості підприємств. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2021. Вип. 1 (76). С. 198–203. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.25

Лазоренко В.В. Аналіз методів оцінки фінансової стійкості підприємства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип. № 1(13). С. 124–128.

Радченко О.Д. Фінансовий потенціал сталого розвитку аграрного сектора. Економіка АПК. 2019. № 1. С. 27–38.

Hulse J.H. (2007) [Sustainable Development at Risk: Ignoring the Past]. New Delhi : Ottawa : Cambridge University Press India Pvt. Ltd. ; International Development Research Centre.

Varnalij Z.S., Prokopenko N.S., Tymoshenko A.O., Kucyk O.I. (2017) Modeljuvannja systemy finansovogho zabezpechennja rozvytku malykh pidpryjemstv.[ Modeling of the system of financial support for the development of small enterprises]. Economy. Management. Business. no. 4 (22). pp. 50–56. [in Ukrainian]

Gherasymchuk N.A. (2015) Ekonomichni i finansovi ryzyky: navchaljnyj posibnyk [Economic and financial risks: study guide]. Kyiv : Comprint. [in Ukrainian]

Gherashhenko I.O. (2017) Mekhanizm upravlinnja finansovoju stijkistju pidpryjemstva [The mechanism of managing the financial stability of the enterprise]. Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute": economic sciences, no. 24(1246), pp. 124–128. [in Ukrainian]

Dokijenko L.M. (2020) Konceptualjni pidkhody do kompleksnoji diaghnostyky finansovoji stijkosti pidpryjemstva [Conceptual approaches to complex diagnostics of the financial stability of the enterprise]. Entrepreneurship and innovation, no. 14, pp. 25–31. [in Ukrainian]

Zhukevych S.M. (2016) Diaghnostyka finansovo-ekonomichnoji stijkosti sub'jekta ghospodarjuvannja: konceptualjnyj pidkhid [Diagnostics of the financial and economic stability of the business entity: a conceptual approach]. Innovative economy, no. 5-6(63), pp. 206–211. [in Ukrainian]

Zarosylo V.O. (2017) Zaghrozy finansovij bezpeci ta jikh klasyfikacija [Threats to financial security and their classification]. Scientific works of MAUP, no. 52(1), pp. 17–22. [in Ukrainian]

Kampo Gh.M., Dochynecj N.M., Ghavrylecj O.V. (2017) Ocinka finansovoji stijkosti pidpryjemstv Ukrajiny [Assessment of the financial stability of Ukrainian enterprises]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University: Series "Economics", no. 49, pp. 150–158. [in Ukrainian]

Kostjuk T.O. (2017) Ekonomichna bezpeka siljsjkogho ghospodarstva Ukrajiny: suchasnyj stan ta proghnoz [Economic security of agriculture of Ukraine: current state and forecast]. Aghrosvit, no. 17, pp. 53–62. [in Ukrainian]

Korchevsjka L.O., Advokatova N.O. (2021) Vartisnyj pidkhid do vyznachennja finansovoji stijkosti pidpryjemstv [A value approach to determining the financial stability of enterprises]. Bulletin of the Kherson National Technical University, no. 1 (76), pp. 198–203. DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.1.25. [in Ukrainian]

Lazorenko V.V. (2018) Analiz metodiv ocinky finansovoji stijkosti pidpryjemstva [Analysis of methods of assessing the financial stability of the enterprise]. Economic Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy, no. 1(13), pp. 124–128. [in Ukrainian]

Radchenko O.D. (2019) Finansovyj potencial stalogho rozvytku aghrarnogho sektora [Financial potential of sustainable development of the agricultural sector]. Ekonomika APK, no. 1, pp. 27–38. [in Ukrainian]

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Єфанов, В. (2023). СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ В СИСТЕМІ АГРОБІЗНЕСУ УКРАЇНИ. Управління змінами та інновації, (6), 20-24. https://doi.org/10.32782/CMI/2023-6-4
Розділ
Фінанси, банківська справа та страхування